Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu pārmaiņām 2010. gada 4. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gadā vienas stundas darbaspēka izmaksu samazinājuma tempi, salīdzinot ar iepriekšējiem diviem gadiem, ir kritušies, kā rezultātā 2010.gada beigās vienas stundas darbaspēka izmaksas pietuvinājās iepriekšējā gada ceturtā ceturkšņa līmenim.

Saskaņā ar sezonāli neizlīdzinātiem datiem 2010.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada ceturto ceturksni, vienas stundas darbaspēka izmaksas palielinājās par 0,2%. Savukārt pēc sezonāli izlīdzinātiem1) datiem pieaugums veidoja 2,7%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

2010. ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo laika posmu, straujāks pieaugums ir vērojams tādās nozarēs kā izglītība (4,9%), administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (4,8%), ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, kā arī transports un uzglabāšana (4,2%), elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (3,7%).

Savukārt samazinājums ir bijis būvniecībā (-6,9%), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (- 4,7%), kā arī mākslas, izklaides un atpūtas nozarē (-3,8%).

Vienas stundas darbaspēka izmaksas un to pārmaiņas pa darbības veidiem
(sezonāli neizlīdzināti dati)

 

2009.g. IV cet.

2010.g. IV cet.

Pārmaiņas %

Pavisam bez lauksaimniecības un zivsaimniecības

3.66

3.67

0.2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.62

4.41

-4.7

Apstrādes rūpniecība

3.38

3.42

1.4

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

5.09

5.27

3.7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3.74

3.90

4.2

Būvniecība

3.69

3.44

-6.9

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

3.08

3.06

-0.7

Transports un uzglabāšana

4.01

4.18

4.2

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

2.35

2.33

-0.8

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

6.76

6.55

-3.0

Finanšu un apdrošināšanas darbības

7.98

7.73

-3.1

Operācijas ar nekustamo īpašumu

2.99

2.96

-0.9

Profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

4.73

4.85

2.5

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

3.35

3.51

4.8

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

4.47

4.48

0.2

Izglītība

2.89

3.03

4.9

Veselība un sociālā aprūpe

3.24

3.26

0.7

Māksla, izklaide un atpūta

3.03

2.91

-3.8

Citi pakalpojumi   

2.84

2.82

-0.4

Aplūkojot darbaspēka izmaksu strukturālās izmaiņas, redzams, ka pieaugumu izraisīja galvenokārt darba samaksas kāpums par 1,3%, savukārt pārējās darbaspēka izmaksas 2010.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada ceturto ceturksni, samazinājās par 3,8%, kas skaidrojams ar atlaišanas un citu darba devēja izmaksāto pabalstu, kā arī brīvprātīgo sociālās apdrošināšanas izmaksu apjoma samazinājumu.

Darbaspēka izmaksas, nostrādātās stundas un to pārmaiņas
(sezonāli neizlīdzināti dati)

 

2009.g. IV cet.

2010.g. IV cet

Pārmaiņas %

Darbaspēka izmaksas pavisam, mlj. lati

1075.8

1089.2

1.2

 

  tai skaitā

 

 

 

 

  darba samaksa

843.0

862.9

2.4

 

  pārējās darbaspēka izmaksas

232.8

226.2

-2.8

Nostrādātās stundas, mlj.

293.8

297.0

1.1

Darbaspēka izmaksas pavisam stundā, lati

3.66

3.67

0.2

 

  no tām

 

 

 

 

  darba samaksa stundā

2.87

2.91

1.3

 

  pārējās darbaspēka izmaksas stundā

0.79

0.76

-3.8

Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917

1) Novērsta sezonas un darba dienu skaita ietekme.

Paskaidrojumi.

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas. Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļu summas. Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.) Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildus pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Šajā informācijā nav iekļauti dati par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi