Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu izmaiņām 2008.gada otrajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vienas stundas darbaspēka izmaksas valstī1) 2008.gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pirmo ceturksni, pieauga par 5,2% (sezonāli izlīdzināti dati2), bet, salīdzinot ar iepriekšējā gada otro ceturksni, - par 26,1%.

Jāatzīmē, ka kopš 2007. gada ceturtā ceturkšņa darbaspēka izmaksu pieauguma temps samazinās.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

Vislielākais vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pirmo ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem bija izglītības, kā arī viesnīcu un restorānu nozarēs – par 6,1%, vismazākais – valsts pārvaldē – par 1,5%. Pārējās nozarēs pieaugums svārstījās ap četriem procentiem: no 3,7% tirdniecībā līdz 4,6% veselības un sociālās aprūpes nozarē.

Savukārt vienas stundas darbaspēka izmaksu samazinājums bija vērojams finašu starpniecības nozarē – par 9,3%, kas izskaidrojams ar lielākām neregulārām izmaksām šā gada pirmajā ceturksnī. Regulārās izmaksas šajā nozarē ir pieaugušas par 2,9%.

Darbaspēka izmaksas stundā nedaudz samazinājās arī nekustamo īpašumu, nomas, datorpakalpojumu, zinātnes un citu komercpakalpojumu nozarē – par 0,3%.

Visstraujākais vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem bija tādās nozarēs kā izglītība – par 30,5%, viesnīcas un restorāni – par 29,3%, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde – par 27,7%, būvniecība – par 27,4% un tirdzniecība – par 27,3%. Vismazāk darbaspēka izmaksas stundā augušas elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – par 16,5%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu izmaiņas 2008.gada II ceturksnī pa darbības veidiem (sezonāli izlīdzināti dati)


Izmaiņas % salīdzinājumā ar

2008.g. I cet.

2007.g. II cet.

Pavisam (C-O)

5.2

26.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (C)

4.0

27.7

Apstrādes rūpniecība (D)

4.5

24.3

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde (E)

4.0

16.5

Būvniecība (F)

4.4

27.4

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts (G)

3.7

27.3

Viesnīcas un restorāni (H)

6.1

29.3

Transports, glabāšana un sakari (I)

4.1

26.9

Finanšu starpniecība (J)

-9.3

19.1

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi (K)

-0.3

27.1

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (L)

1.5

20.8

Izglītība (M)

6.1

30.5

Veselība un sociālā aprūpe (N)

4.6

21.8

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi (O)

4.2

26.3

Visaugstākās vienas stundas darbaspēka izmaksas (sezonāli neizlīdzināti dati) šā gada otrajā ceturksnī bija finanšu starpniecībā – 8,18 lati, valsts pārvaldē – 6,08 lati un elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – 5,96 lati.

Viszemākās darbaspēka izmaksas bija viesnīcu un restorānu nozarē – 2,45 lati stundā, tirdzniecībā – 3,29 lati, apstrādes rūpniecībā – 3,51 lats, kā arī sabiedrisko, sociālo un individuālo pakalpojumu nozarē – 3,52 lati stundā.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem 2007. un 2008. gada II ceturksnī (latos, sezonāli neizlīdzināti dati)

C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
D apstrādes rūpniecība
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde
F būvniecība
G tirdzniecība; automobiļu, motociklu un sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts
H viesnīcas un restorāni
I transports, glabāšana un sakari
J finanšu starpniecība
K komercpakalpojumi
L valsts pārvalde un aizsardzība
M izglītība
N veselība un sociālā aprūpe
O sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi 

1) Nav iekļauti dati par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zvejniecību.

2) Novērsta sezonas un darba dienu skaita ietekme.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr.67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi