Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu izmaiņām 2007.gadā un 2007.gada IV ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējās vienas stundas darbaspēka izmaksas1) valstī 2007.gadā, salīdzinot ar 2006.gadu, pieauga no 2,46 līdz 3,25 latiem jeb par 31,7%, sabiedriskajā sektorā2) - no 3,00 līdz 4,04 latiem jeb par 34,8%, bet privātajā sektorā – no 2,20 līdz 2,89 latiem jeb par 31,3%.

Augstākās darbaspēka izmaksas par nostrādāto stundu 2007.gadā bija finanšu starpniecībā – 6,92 lati, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē un valsts pārvaldē – 5,09 lati. Mazākās darbaspēka izmaksas bija tādās nozarēs kā viesnīcas un restorāni – 1,92 lati stundā, zvejniecība – 2,22 lati un tirdzniecība – 2,61 lati, kas ir atbilstoši 59%, 68% un 80% no darbaspēka izmaksām vidēji valstī. Vislielākais pieaugums salīdzinājumā ar 2006.gadu bija zvejniecībā – par 73 santīmiem stundā jeb par 48,6%, sabiedrisko, sociālo un individuālo pakalpojumu nozarē – par 84 santīmiem jeb par 41,0%, lauksaimniecībā, medniecībā un mežsaimniecībā – par 80 santīmiem jeb par 39,7%, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē – par 89 santīmiem stundā jeb par 38,0%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem
2006. un 2007.gadā


A lauksaimniecība, medniecība, mežsaimniecība; B zvejniecība; C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; D apstrādes rūpnie-cība; E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde; F būvniecība; G tirdzniecība; automobiļu, motociklu un sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts; H viesnīcas un restorāni; I transports, glabāšana un sakari; J finanšu starpniecība; K komercpakalpojumi;L valsts pārvalde un aizsardzība; M izglītība; N veselības un sociālā aprūpe; O sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi


Salīdzinot ar 2006.gada ceturto ceturksni, 2007.gada ceturtajā ceturksnī vienas stundas darbaspēka izmaksas pieaugušas par 86 santīmiem stundā jeb par 31,0%. Sabiedriskajā sektorā2) vienas stundas darbaspēka izmaksas 2007.gada ceturtajā ceturksnī veidoja 4,60 latus un gada laikā tās pieaugušas par 1,15 latiem stundā jeb par 33,3%, privātajā sektorā – 3,16 lati un kāpums sasniedza 74 santīmus stundā jeb 30,7%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu sabiedriskajā 2) un privātajā sektorā


Valsts reģionos visaugstākās darbaspēka izmaksas 2007.gadā bija Rīgā – 3,66 lati par vienu nostrādāto stundu, kā arī Pierīgas reģionā – 3,13 lati, savukārt, viszemākās tās bija Latgales reģionā – 2,35 lati stundā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vienas stundas darbaspēka izmaksas visstraujāk augušas Kurzemes reģionā – par 35,0%, Zemgales reģionā – par 33,4%, un Pierīgas reģionā – par 33,2%, bet vismazākais pieaugums bija Rīgā – par 30,1% un Latgales reģionā – par 30,4%.

_____________________
1) Darbaspēka izmaksas ir darba devēja izdevumi, kas nepieciešami, lai nodarbinātu darbiniekus. Darbaspēka izmaksās tiek iekļauta bruto darba samaksa un citi tiešie un netiešie darba devēja maksājumi darbiniekiem - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildu pensiju apdrošināšanas iemaksas, veselības un dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), pabalsti, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksa, atlaišanas pabalsts, samaksa par dīkstāvēm, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva. Darbaspēka izmaksās nav iekļautas profesionālās apmācības izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar darbinieku pieņemšanu darbā, darba apģērba un uniformu izmaksas, darba dēļ nepieciešamo medicīnisko pārbaužu un vakcināciju izmaksas, speciālu ēdienu un dzērienu izmaksas.

Darbaspēka izmaksās nav iekļauti dati par valsts piešķirtajām darba samaksas subsīdijām.

Vidējās vienas stundas darbaspēka izmaksas tiek aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu.

2) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu izmaiņas ir aprēķinātas, neņemot vērā darba dienu skaita svārstību un sezonālo ietekmi. Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā www.csb.gov.lv datu bāzēs, sadaļā - Darbaspēka izmaksas.

Informācija pa darbības veidiem apkopota pēc komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda galvenā darbības veida.

Informācija pa reģioniem apkopota pēc komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda biroja atrašanās vietas.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366917
Lija Luste

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi