Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu izmaiņām 2008. gada ceturtajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vienas stundas darbaspēka izmaksas valstī1) 2008.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar trešo ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2) pieauga par 1,3%, bet, salīdzinot ar 2007.gada ceturto ceturksni, - par 14,6%.

Jāatzīmē, ka kopš 2007.gada ceturtā ceturkšņa darbaspēka izmaksu pieauguma temps turpina samazināties.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

2008.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar trešo ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem darbaspēka izmaksas stundā ir samazinājušās valsts pārvaldē – par 2,5%, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – par 1,8%, kā arī viesnīcās un restorānos - par 0,3%.

Vismazāk tās augušas veselības un sociālās aprūpes nozarē – par 0,4%. Savukārt augstāks pieaugums vērojams transporta, glabāšanas un sakaru nozarē – par 5,9%, kā arī tādās nozarēs kā operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi – par 4,6% un ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde – par 4,3%.

2008.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2007.gada ceturto ceturksni, viszemākais darbaspēka izmaksu pieaugums bija valsts pārvaldē – par 3,1%. Vairāk tās kāpušas transporta, glabāšanas un sakaru nozarē – par 24,6%, izglītībā – par 20,4%, kā arī tādā nozarē kā operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi – par 19,9%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas 2008.gada IV ceturksnī pa darbības veidiem (sezonāli izlīdzināti dati)

Nozares pēc NACE 1.1. red.

Pārmaiņas % salīdzinājumā ar

2008.g. III cet.

2007.g. IV cet.

Pavisam bez lauksaimniecības un zvejniecības

1.3

14.6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.3

17.7

Apstrādes rūpniecība

3.4

17.1

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

-1.8

13.2

Būvniecība

2.7

13.9

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

2.8

16.7

Viesnīcas un restorāni

-0.3

15.5

Transports, glabāšana un sakari

5.9

24.6

Finanšu starpniecība

3.2

12.8

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

4.6

19.9

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

-2.5

3.1

Izglītība

2.8

20.4

Veselība un sociālā aprūpe

0.4

13.3

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

2.4

15.2

Pēdējo piecu gadu laikā darbaspēka izmaksu līmenis ir audzis vairāk kā divas reizes, taču redzams, ka 2008.gadā pieaugums vairs nav tik straujš.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas (lati, sezonāli neizlīdzināti dati)

Visaugstākās vienas stundas darbaspēka izmaksas (sezonāli neizlīdzināti dati) šā gada ceturtajā ceturksnī bija finanšu starpniecībā – 8,29 lati, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – 6,14 lati un valsts pārvaldē – 5,93 lati.

Viszemākās darbaspēka izmaksas bija viesnīcu un restorānu nozarē – 2,43 lati stundā, tirdzniecībā – 3,32 lati stundā, apstrādes rūpniecībā – 3,66 lati stundā, sabiedriskajos, sociālos un individuālos pakalpojumos – 3,72 lati stundā, kā arī būvniecībā – 3,79 lati stundā.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem 2007. un 2008.gada IV ceturksnī (lati, sezonāli neizlīdzināti dati)

Nozares pēc NACE 1.1. red.:

C-O pavisam bez lauksaimniecības un zvejniecības;
C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;  
D apstrādes rūpniecība;
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;
F būvniecība; 
G tirdzniecība; automobiļu, motociklu un sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts; 
H viesnīcas un restorāni;
I transports, glabāšana un sakari; 
J finanšu starpniecība;
K komercpakalpojumi;
L valsts pārvalde un aizsardzība;  
M izglītība;  
N veselība un sociālā aprūpe;
O sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi. 
1) Darbaspēka izmaksas ietver informāciju par bruto darba samaksu, darba samaksu natūrā, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas, darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, samaksu par dīkstāvēm, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu. Darbaspēka izmaksās nav iekļauti dati par no valsts saņemtajām darba samaksas subsīdijām. Šajā informācijā nav ietverti rādītāji par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zvejniecību.

2) Novērsta sezonas un darba dienu skaita ietekme.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr.67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi