Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu pārmaiņām 2009.gada 3.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vienas stundas darbaspēka izmaksas valstī1) 2009.gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada trešo ceturksni, pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem samazinājās par 16 santīmiem jeb 3,9%. Savukārt pēc sezonāli izlīdzinātiem2)datiem tās saruka par 3,1%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada
atbilstošo ceturksni, % 
 

Darbaspēka izmaksas vienā nostrādātā stundā šā gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada trešo ceturksni, valsts pārvaldē, aizsardzībā un obligātajā sociālajā apdrošināšanā samazinājās par 1,39 latiem jeb 22,2%, mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – par 0,53 latiem jeb 13,6%, veselības un sociālās aprūpes nozarē – par 0,52 latiem jeb 12,7%, elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē – par 0,49 latiem jeb 7,4%, izglītībā – par 0,41 latu jeb 7,6%.

 

Vienas stundas darbaspēka izmaksas un to pārmaiņas pa saimniecisko darbību veidiem (sezonāli neizlīdzināti dati, pēc NACE 2.red. klasifikācijas)


2008.g.
III cet.

2009.g.
III cet.

Pārmaiņas %

Pavisam bez lauksaimniecības un zivsaimniecības

4.14

3.98

-3.9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.93

3.90

-0.7

Apstrādes rūpniecība

3.58

3.49

-2.6

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

6.67

6.17

-7.4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3.94

3.79

-3.9

Būvniecība

3.59

3.37

-6.0

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

3.26

3.11

-4.7

Transports un uzglabāšana

4.06

4.20

3.5

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

2.44

2.31

-5.2

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

6.53

6.81

4.3

Finanšu un apdrošināšanas darbības

7.86

7.95

1.0

Operācijas ar nekustamo īpašumu

3.14

3.02

-3.9

Profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

4.80

4.69

-2.2

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

3.38

3.22

-4.6

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

6.26

4.87

-22.2

Izglītība

5.33

4.93

-7.6

Veselība un sociālā aprūpe

4.13

3.60

-12.7

Māksla, izklaide un atpūta

3.94

3.40

-13.6

Strauji samazinoties darbinieku skaitam un daļai no tiem pārejot uz nepilna darba laika darba režīmu, 2009.gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada trešo ceturksni, nostrādātās stundas samazinājās par 27,3%, bet darbaspēka izmaksas šajā periodā saruka par 30,1%.

Aplūkojot darbaspēka izmaksu nostrādātā stundā sadalījumu darba samaksā un pārējās darbaspēka izmaksās, darba samaksa stundā ir sarukusi par 4,7%, bet pārējās darbaspēka izmaksas – tikai par 0,5%. Pārējo darbaspēka izmaksu vienā nostrādātā stundā nelielais samazinājums izskaidrojams ar atlaišanas pabalstu izmaksu pieaugumu - 2009.gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu, tas palielinājies no 3,7 līdz 9,2 milj.latu jeb 2,5 reizes.

 

Darbaspēka izmaksas, nostrādātās stundas un to pārmaiņas (sezonāli neizlīdzināti dati)


2008.g.
III cet.

2009.g.
III cet

Pārmaiņas %

Darbaspēka izmaksas pavisam, milj. lati

1641.6

1148.1

-30.1

tai skaitā

darba samaksa

1306.8

905.8

-30.7

pārējās darbaspēka izmaksas

334.8

242.3

-27.6

Nostrādātās stundas, milj.

397.0

288.8

-27.3

Darbaspēka izmaksas pavisam stundā, lati

4.14

3.98

-3.9

no tām

darba samaksa stundā

3.29

3.14

-4.7

pārējās darbaspēka izmaksas stundā

0.84

0.84

-0.5

1) Šajā informācijā nav iekļauti dati par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību.
2) Novērsta sezonas un darba dienu skaita ietekme.

Paskaidrojumi.

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas. Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļu summas. Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.) Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildus pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Ervīns Rekke
Tālr. 67366666

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi