Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu pārmaiņām 2010. gada 2. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vienas stundas darbaspēka izmaksas valstī 2010.gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, saskaņā ar sezonāli neizlīdzinātiem datiem samazinājās par 40 santīmiem jeb 9,6%. Savukārt pēc sezonāli izlīdzinātiem1) datiem tās samazinājās par 8,4%, bet palika nemainīgas pēc darba dienu izlīdzināšanas.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

Darbaspēka izmaksas vienā nostrādātā stundā 2010.gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, visvairāk samazinājās izglītībā - par 21,9%, valsts pārvaldē un aizsardzībā, obligātā sociālā apdrošināšanā – par 16,3%, veselībā un sociālā aprūpē – par 12,3%, mākslas, izklaides un kultūras nozarē – par 10,9%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas un to pārmaiņas 2010.gada II ceturksnī pa darbības veidiem (sezonāli neizlīdzināti dati, pēc NACE 2.red. klasifikācijas)

 

2009.g. II cet.

2010.g. II cet.

Pārmaiņas %

Pavisam bez lauksaimniecības un zivsaimniecības

4.19

3.79

-9.6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.20

4.19

-0.3

Apstrādes rūpniecība

3.65

3.43

-6.2

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

6.76

5.96

-11.9

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4.24

3.97

-6.4

Būvniecība

3.78

3.43

-9.1

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

3.39

3.12

-7.9

Transports un uzglabāšana

4.56

4.33

-5.0

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

2.46

2.40

-2.4

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

6.95

6.47

-6.8

Finanšu un apdrošināšanas darbības

8.56

8.43

-1.5

Operācijas ar nekustamo īpašumu

3.19

3.08

-3.3

Profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

4.98

4.82

-3.1

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

3.52

3.52

0.1

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

5.31

4.44

-16.3

Izglītība

4.28

3.34

-21.9

Veselība un sociālā aprūpe

3.93

3.44

-12.3

Māksla, izklaide un atpūta

3.51

3.13

-10.9

Citi pakalpojumi   

2.73

2.87

4.9

2010.gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, pārējās darbaspēka izmaksas samazinājās straujāk nekā darba samaksa, kas galvenokārt skaidrojams ar darbinieku skaita samazinājuma tempu kritumu un ar to saistīto kompensācijas izmaksu samazinājumu atlaistajiem darbiniekiem. Ekonomiskās situācijas dēļ turpina sarukt arī brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas un pabalstu izmaksas darbiniekiem.

Darbaspēka izmaksas, nostrādātās stundas un to pārmaiņas 2010.gada II ceturksnī (sezonāli neizlīdzināti dati)

 

2009.g.

II cet.

2010.g.

II cet

Pārmaiņas %

Darbaspēka izmaksas pavisam, mlj. lati

1298.1

1036.2

-20.2

 

   no tām

 

 

 

 

 

   darba samaksa

1020.2

825.1

-19.1

 

 

   pārējās darbaspēka izmaksas

277.9

211.1

-24.1

Nostrādātās stundas, mlj.

309.6

273.3

-11.7

Darbaspēka izmaksas pavisam stundā, lati

4.19

3.79

-9.6

 

   no tām

 

 

 

 

 

   darba samaksa stundā

3.29

3.02

-8.4

 

 

   pārējās darbaspēka izmaksas stundā

0.90

0.77

-14.0

Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē.

1) Novērsta sezonas un darba dienu skaita ietekme.

Paskaidrojumi.

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas. Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļu summas. Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.) Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildus pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Šajā informācijā nav iekļauti dati par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi