Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu pārmaiņām 2009. gada 4. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, kavienas stundas darbaspēka izmaksas valstī 2009.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2008.gada ceturto ceturksni, pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem samazinājās par 52 santīmiem jeb 12,5%. Savukārt, pēc sezonāli izlīdzinātiem1) datiem tās saruka par 13,1%.

2009.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar trešo ceturksni, pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem samazinājums bija 30 santīmi jeb 8,0%, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem - 9,8%.

Savukārt, 2009.gadā vienas stundas darbaspēka izmaksas pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem bija 3,92 lati un, salīdzinot ar 2008.gadu, tās samazinājās par 8 santīmiem jeb 2,0%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada
atbilstošo ceturksni, % 
 


 

Darbaspēka izmaksas vienā nostrādātā stundā 2009.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2008.gada ceturto ceturksni, izglītībā samazinājās par 1,67 latiem jeb 36,6%, valsts pārvaldē un aizsardzībā, obligātā sociālā apdrošināšanā – par 1,62 latiem jeb 26,8%, veselības un sociālās aprūpes nozarē – par 0,74 latiem jeb 18,6%, mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – par 0,67 latiem jeb 18,2%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas un to pārmaiņas 2009.gada IV ceturksnī pa darbības veidiem (sezonāli neizlīdzināti dati, pēc NACE 2.red. klasifikācijas)


2008.g.
IV cet.

2009.g.
IV cet.

Pārmaiņas %

Pavisam bez lauksaimniecības un zivsaimniecības

4.18

3.66

-12.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.77

4.62

-3.1

Apstrādes rūpniecība

3.61

3.38

-6.5

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

5.58

5.09

-8.8

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4.35

3.74

-14.0

Būvniecība

3.83

3.69

-3.6

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

3.33

3.08

-7.5

Transports un uzglabāšana

4.33

4.01

-7.5

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

2.43

2.35

-3.4

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

6.76

6.76

0.0

Finanšu un apdrošināšanas darbības

8.63

7.98

-7.6

Operācijas ar nekustamo īpašumu

3.20

2.99

-6.7

Profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

4.78

4.73

-1.0

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

3.70

3.35

-9.5

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

6.07

4.45

-26.8

Izglītība

4.57

2.90

-36.6

Veselība un sociālā aprūpe

3.98

3.24

-18.6

Māksla, izklaide un atpūta

3.66

2.99

-18.2

Citi pakalpojumi

2.47

2.84

14.9

 

Strauji samazinoties darbinieku skaitam un daļai no tiem pārejot uz nepilna darba laika darba režīmu, 2009.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2008.gada ceturto ceturksni, nostrādātās stundas samazinājās par 25,4%, bet darbaspēka izmaksas šajā periodā saruka par 34,7%

Aplūkojot darbaspēka izmaksu nostrādātā stundā sadalījumu darba samaksā un pārējās darbaspēka izmaksās, darba samaksa stundā ir sarukusi par 12,8%, bet pārējās darbaspēka izmaksas – par 11,4%.

Darbaspēka izmaksas, nostrādātās stundas un to pārmaiņas 2009.gada IV ceturksnī (sezonāli neizlīdzināti dati)


2008.g.
IV cet.

2009.g.
IV cet

Pārmaiņas %

Darbaspēka izmaksas pavisam, mlj. lati

1648.3

1075.8

-34.7

tai skaitā

darba samaksa

1296.2

843.0

-35.0

pārējās darbaspēka izmaksas

352.1

232.8

-33.9

Nostrādātās stundas, mlj.

393.9

293.8

-25.4

Darbaspēka izmaksas pavisam stundā, lati

4.18

3.66

-12.5

no tām

darba samaksa stundā

3.29

2.87

-12.8

pārējās darbaspēka izmaksas stundā

0.89

0.79

-11.4


Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē.

1) Novērsta sezonas un darba dienu skaita ietekme.

Paskaidrojumi.

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas. Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļu summas. Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.) Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildus pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Šajā informācijā nav iekļauti dati par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Ervīns Rekke
Tālr. 67366666

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi