Preses relīze

Par darbinieku skaita sadalījumu pēc darba samaksas lieluma 2006.g.oktobrī

Centrālā statistikas pārvalde apkopojusi apsekojuma datus par darbinieku skaita sadalījumu pēc aprēķinātās bruto darba samaksas (izņemot neregulāras izmaksas) lieluma 2006.gada oktobrī.

Apsekojuma rezultāti liecina, ka darbinieku* vidējā oktobra darba samaksa 2006.gadā, salīdzinot ar 2005.gadu, pieaugusi no 242,90 līdz 302,42 latiem jeb par 24,5%. Sabiedriskajā sektorā tā pieaugusi no 263,80 līdz 327,72 latiem jeb par 24,2 %, bet privātajā sektorā – no 230,93 līdz 289,17 latiem jeb par 25,2%. Straujais darba samaksas pieaugums valstī radījis būtiskas izmaiņas arī darbinieku sadalījumā pēc darba samaksas lieluma.

Darbinieku skaita īpatsvars ar darba samaksu virs 300 latiem valstī pieaudzis no 23,8% 2005.gadā līdz 34,5% 2006.gadā.

Salīdzinot ar 2005.g. oktobri, samazinājies to darbinieku skaits, kuru darba samaksa aprēķināta minimālās mēnešalgas apmērā. Ja 2005.gadā darba samaksu 80 latu apmērā saņēma 80,3 tūkst. jeb 11,6% no kopskaita, tad 2006.gadā darba samaksu 90 latu apmērā – 65,5 tūkst. jeb 8,8%.

Darba samaksa mazāka par valdības noteikto minimālo mēnešalgu valstī kopumā bija 0,7 tūkst. darbinieku jeb 0,1% no kopskaita.

89% no darbiniekiem, kuriem darba samaksa aprēķināta 90 vai mazāk latu apmērā, nodarbināti privātajā sektorā. Salīdzinot ar 2005.gadu, privātajā sektorā šādu darbinieku īpatsvars samazinājies no 25,8% līdz 12,0%. Vienlaicīgi privātajā sektorā vērojams gan darbinieku skaita, gan to īpatsvara pieaugums visās pārējās algu grupās, ieskaitot arī zemās algas. Tā, salīdzinot ar 2005.gadu, visstraujāk tas pieaudzis darba samaksas lieluma grupā no 90,01 līdz 100,00 latiem – par 37%, bet darbinieku īpatsvars tajā – no 7,2% līdz 8,9%.

Atšķirīga tendence ir sabiedriskajā sektorā, kur darbinieku īpatsvars samazinājies visās algu grupās līdz 300 latiem, bet pieaudzis – grupās virs 300 latiem.

Sabiedriskajā sektorā darbinieku skaita īpatsvars 2006.gada oktobrī ar darba samaksu līdz 300 latiem bija 56,5% (2005.g. - 71,6%), bet privātajā – 70,2 % (2005.g. – 78,9%).

Savukārt, darbinieku īpatsvars ar darba samaksu virs 300 latiem sabiedriskajā sektorā pieaudzis līdz 43,5% (2005.g.- 28,4%), bet privātajā – līdz 29,8% (2005.g. – 21,1%).

Salīdzinot datus pa reģioniem, jāsecina, ka vislielākais darbinieku īpatsvars, kuriem darba samaksa bija noteikta attiecīgā gada minimālās mēnešalgas apmērā vai mazāka par to, vērojams Latgales reģionā – 15,0% (2005.g.-17,1%). Pārejos reģionos minētais īpatsvars ir sekojošs: Kurzeme – 10,8% (13,2%), Zemgale – 9,8% (10,1%), Pierīga – 8,5% (13,2%), Vidzeme – 8,2% (12,3%), Rīga – 7,6% (10,8%).

Darbinieku skaita īpatsvars ar darba samaksu līdz 300 latiem un virs 300 latiem reģionos 2006. un 2005.gada oktobrī bija sekojošs:

līdz 300 latiem: Latgale – 79,6% (88,9%), Vidzeme – 74,1% (84,8%), Kurzeme – 72,8% (81,2%), Zemgale – 70,7% (83,1%), Pierīga – 66,7% (78,6%) un Rīga – 59,8% (70,8%);

virs 300 latiem: Rīga – 40,2% (29,2%), Pierīga – 33,3% (21,4%), Zemgale – 29,3% (16,9%), Kurzeme – 27,2% (18,8%), Vidzeme – 25,9% (15,2%) un Latgale – 20,4% (11,1%).

_________________________
* Apsekojumā tika iekļautas komercsabiedrības, individuālie komersanti, iestādes, nodibinājumi, biedrības un fondi. Apsekoti pilna darba laika darbinieki, kuri nostrādājuši pilnu oktobri un kuru darba samaksu neietekmēja prombūtne. Darba samaksā nav ietverti dati par neregulārajām izmaksām – t.i., izmaksām, kuras netiek aprēķinātas regulāri katru mēnesi, piemēram, ceturkšņa prēmijas, piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk; nodibinājumi, biedrības un fondi un to komercsabiedrības.

Informācija pa reģioniem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda biroja atrašanās vietas.

Atsevišķos gadījumos sakarā ar datu elektroniskās apstrādes tehnoloģijas specifiku uz skaitļu noapaļošanas rēķina tabulās iespējamas nelielas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu.

Darbinieku skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas
(izņemot neregulāras izmaksas) apjoma pa īpašuma formām 2005.un 2006.gada oktobrī
(tūkst. cilvēku)

Valstī kopā

Tai skaitā

sabiedriskais sektors

no tā

privātais sektors

budžeta iestādes

valsts un pašvaldību komercsabiedrības

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Pavisam

694,7

744,4

253,1

255,7

166,3

167,4

84,0

84,4

441,5

488,7

tai skaitā aprēķināta darba samaksa Ls:

90.00 un mazāk

131,8

66,2

17,9

7,4

14,1

5,9

3,0

1,1

113,9

58,8

90.01 – 100.00

41,8

52,4

10,2

9,0

7,3

7,1

2,7

1,7

31,6

43,4

100.01 - 120.00

55,0

58,7

16,8

13,4

11,6

9,8

4,8

3,3

38,2

45,3

120.01 - 150.00

67,8

73,3

23,1

20,4

15,1

13,8

7,6

6,1

44,7

52,9

150.01 - 200.00

92,8

91,8

40,2

30,4

25,3

19,6

14,5

10,3

52,6

61,5

200.01 - 250.00

76,9

75,1

39,8

31,2

25,9

20,3

13,7

10,6

37,2

44,0

250.01 - 300.00

63,4

69,9

33,4

32,9

22,4

20,9

10,8

11,6

30,1

37,0

300.01 - 400.00

75,7

92,8

38,7

44,7

25,9

28,7

12,7

15,5

36,9

48,1

400.01 - 500.00

36,5

62,3

15,3

28,9

9,3

19,1

5,9

9,5

21,2

33,4

500.01 - 600.00

18,9

37,2

6,8

16,3

3,7

10,6

3,1

5,5

12,0

21,0

600.01 - 800.00

17,7

32,9

6,4

12,2

3,6

6,9

2,8

5,1

11,3

20,7

800.01 - 1000.00

6,9

14,1

2,0

4,6

0,9

2,5

1,1

2,0

4,9

9,5

1000.01 un vairāk

9,5

17,6

2,5

4,5

1,2

2,2

1,3

2,2

7,0

13,1

Darbinieku skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas
(izņemot neregulāras izmaksas) apjoma pa īpašuma formām 2005. un 2006.gada oktobrī
(procentos)

Valstī kopā

Tai skaitā

sabiedriskais sektors

no tā

privātais sektors

budžeta iestādes

valsts un pašvaldību komercsabiedrības

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Pavisam

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

tai skaitā aprēķināta darba samaksa Ls:

90.00 un mazāk

19,0

8,9

7,1

2,9

8,5

3,5

3,6

1,3

25,8

12,0

90.01 – 100.00

6,0

7,0

4,0

3,5

4,4

4,3

3,2

2,0

7,2

8,9

100.01 - 120.00

7,9

7,9

6,6

5,2

7,0

5,8

5,7

3,9

8,7

9,3

120.01 - 150.00

9,8

9,8

9,1

8,0

9,1

8,2

9,0

7,2

10,1

10,8

150.01 - 200.00

13,4

12,3

15,9

11,9

15,2

11,7

17,2

12,2

11,9

12,6

200.01 - 250.00

11,1

10,1

15,7

12,2

15,6

12,1

16,3

12,5

8,4

9,0

250.01 - 300.00

9,1

9,4

13,2

12,9

13,5

12,5

12,8

13,7

6,8

7,6

300.01 - 400.00

10,9

12,5

15,3

17,5

15,6

17,2

15,1

18,4

8,4

9,8

400.01 - 500.00

5,3

8,4

6,0

11,3

5,6

11,4

7,1

11,3

4,8

6,8

500.01 - 600.00

2,7

5,0

2,7

6,4

2,2

6,3

3,7

6,5

2,7

4,3

600.01 - 800.00

2,5

4,4

2,5

4,8

2,2

4,1

3,3

6,1

2,6

4,2

800.01 - 1000.00

1,0

1,9

0,8

1,8

0,5

1,5

1,3

2,4

1,1

1,9

1000.01 un vairāk

1,4

2,4

1,0

1,8

0,7

1,3

1,6

2,6

1,6

2,7

Darbinieku skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas
(izņemot neregulāras izmaksas) apjoma pa reģioniem 2005. un 2006.gada oktobrī
(tūkst. cilvēku)

Rīga

Pierīgas reģions

Vidzemes reģions

Kurzemes reģions

Zemgales reģions

Latgales reģions

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Pavisam

383,7

409,8

79,2

84,6

47,6

53,2

69,3

74,0

52,2

55,4

62,6

67,3

tai skaitā aprēķināta darba samaksa Ls:

90.00 un mazāk

64,7

31,2

16,6

7,2

9,4

4,3

15,4

8,0

9,3

5,4

16,5

10,1

90.01 – 100.00

21,8

24,5

5,0

5,4

3,1

3,6

4,6

7,6

3,3

4,3

4,0

7,0

100.01 - 120.00

27,1

28,4

6,6

6,7

4,8

5,6

5,9

7,3

5,2

4,6

5,5

6,2

120.01 - 150.00

35,2

36,4

8,1

9,3

5,4

7,1

6,3

7,1

5,9

6,2

6,9

7,2

150.01 - 200.00

45,9

47,5

10,6

11,0

7,3

7,4

10,5

9,6

8,7

7,4

9,6

9,0

200.01 - 250.00

40,8

38,9

8,6

8,9

5,7

6,0

7,7

7,9

6,2

6,0

8,0

7,4

250.01 - 300.00

36,0

38,1

6,8

8,0

4,7

5,5

5,9

6,5

4,8

5,2

5,2

6,6

300.01 - 400.00

46,4

54,8

8,3

9,9

4,4

6,2

7,1

7,9

5,0

7,0

4,6

6,9

400.01 - 500.00

25,4

38,3

3,6

6,7

1,6

3,8

2,8

5,4

2,1

4,3

1,2

3,7

500.01 - 600.00

13,6

24,1

1,9

4,3

0,6

1,9

1,3

3,0

0,8

2,3

0,7

1,7

600.01 - 800.00

13,5

23,1

1,6

3,6

0,4

1,2

1,1

2,3

0,6

1,7

0,3

0,9

800.01 - 1000.00

5,6

10,6

0,6

1,6

0,1

0,4

0,3

0,7

0,2

0,5

0,1

0,3

1000.01 un vairāk

7,7

13,9

1,0

1,9

0,1

0,3

0,4

0,8

0,2

0,4

0,1

0,3

Darbinieku skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas
(izņemot neregulāras izmaksas) lieluma pa reģioniem 2005. un 2006.gada oktobrī
(procentos)

Rīga

Pierīgas reģions

Vidzemes reģions

Kurzemes reģions

Zemgales reģions

Latgales reģions

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Pavisam

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

tai skaitā aprēķināta darba samaksa Ls:

90.00 un mazāk

16,9

7,6

20,9

8,5

19,7

8,2

22,2

10,8

17,8

9,8

26,3

15,0

90.01 – 100.00

5,7

6,0

6,3

6,4

6,4

6,8

6,7

10,3

6,3

7,7

6,5

10,4

100.01 - 120.00

7,1

6,9

8,3

7,9

10,0

10,4

8,5

9,9

9,9

8,3

8,8

9,2

120.01 - 150.00

9,2

8,9

10,2

11,0

11,3

13,3

9,1

9,6

11,3

11,3

11,0

10,8

150.01 - 200.00

12,0

11,6

13,4

12,9

15,4

13,8

15,2

13,0

16,7

13,4

15,4

13,3

200.01 - 250.00

10,6

9,5

10,8

10,5

12,0

11,3

11,1

10,7

11,8

10,8

12,7

11,0

250.01 - 300.00

9,4

9,3

8,6

9,5

10,0

10,3

8,5

8,8

9,3

9,5

8,2

9,8

300.01 - 400.00

12,1

13,4

10,4

11,7

9,1

11,7

10,2

10,7

9,5

12,6

7,4

10,2

400.01 - 500.00

6,6

9,3

4,5

8,0

3,3

7,2

4,0

7,2

3,9

7,8

1,8

5,6

500.01 - 600.00

3,5

5,9

2,4

5,1

1,2

3,5

1,9

4,0

1,5

4,2

1,1

2,5

600.01 - 800.00

3,5

5,6

2,1

4,3

0,9

2,3

1,7

3,1

1,2

3,1

0,5

1,4

800.01 - 1000.00

1,5

2,6

0,7

1,9

0,3

0,7

0,5

1,0

0,3

0,9

0,2

0,4

1000.01 un vairāk

2,0

3,4

1,3

2,3

0,3

0,5

0,5

1,1

0,3

0,7

0,2

0,4

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 7366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi