Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2009. gadā un 2009. gada 4. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati liecina, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī 2009.gada ceturtajā ceturksnī bija 440 lati, kas ir par 16 latiem jeb 3,5% mazāk nekā 2009.gada trešajā ceturksnī.

Sabiedriskajā sektorā šajā periodā tā samazinājās par 6,7% (no 497 līdz 463 latiem), bet privātajā – par 1,5% (no 431 līdz 424 latiem).

Salīdzinot ar 2008.gada ceturto ceturksni, 2009.gada ceturtajā ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī saruka par 12,1% (no 500 līdz 440 latiem). Veikto optimizācijas pasākumu rezultātā un atceļot prēmijas un atvaļinājuma pabalstus valsts un pašvaldību institūcijās, mēneša vidējā bruto darba samaksa šajā periodā sabiedriskajā sektorā saruka par 23,7% (no 607 līdz 463 latiem), tai skaitā vispārējās valdības sektorā – par 28,4% (no 586 līdz 420 latiem). Privātajā sektorā tā samazinājās par 5,0% (no 447 līdz 424 latiem).

2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī samazinājās no 479 līdz 461 latam jeb par 3,9%. Sabiedriskajā sektorā samazinājums veidoja 10,9% (no 567 līdz 505 latiem), tai skatā vispārējās valdības sektorā – 13,7% (no 546 līdz 471 latam), privātajā sektorā – 1,0% (no 438 līdz 433 latiem).

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

2008

2008
IV cet.

2009

2009
I cet.*

2009
II cet.*

2009
III cet.*

2009
IV cet.

2009.g.
izmaiņas % pret 2008.g.

2009
IV cet. izmaiņas% pret 2008 IV cet.

Pavisam

479

500

461

470

474

456

440

-3.9

-12.1

Privātajā sektorā

438

447

433

441

435

431

424

-1.0

-5.0

Sabiedriskajā sektorā

567

607

505

519

536

497

463

-10.9

-23.7

no tā

Vispārējās valdības sektorā

546

586

471

489

509

460

420

-13.7

-28.4

Darbinieku skaits, pārrēķināts pilna darba laika vienībās, ko pielieto mēneša vidējās darba samaksas aprēķinam, 2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, valstī samazinājies par 193,3 tūkst. jeb 21,4%, bet darba samaksas fonds - par 1 270,3 milj. latu jeb 24,5%.

2009.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2008.gada atbilstošo periodu, mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī visvairāk ir samazinājusies tādās nozarēs kā izglītība – par 34,9%, valsts pārvalde, aizsardzība un obligātā sociālā apdrošināšana – par 25,6%, veselība un sociālā aprūpe - par 18,3%, māksla, izklaide un atpūta – par 17,8%, kā arī ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija – par 13,8%.

2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, vidējā mēneša bruto darba samaksa visstraujāk saruka valsts pārvaldē, aizsardzībā un obligātajā sociālajā apdrošināšanā – par 17,8%, mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – par 11,8%, veselības un sociālās aprūpes nozarē – par 9,7%, kā arī izglītībā – par 9,4%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa saimniecisko darbību veidiem (latos)
(pēc NACE 2.red. klasifikācijas)

2008

2008
IV cet.

2009

2009
I cet.*

2009
II cet.*

2009
III cet.*

2009
IV cet.

2009.g.
izmaiņas% pret 2008.g.

2009
IV cet. izmaiņas% pret 2008
IV cet.

Pavisam

479

500

461

470

474

456

440

-3.9

-12.1

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

412

411

392

391

388

398

392

-4.7

-4.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

516

544

503

488

487

514

524

-2.5

-3.8

Apstrādes rūpniecība

413

423

405

407

410

408

396

-2.0

-6.3

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

646

657

614

578

619

655

608

-5.0

-7.5

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

470

511

450

449

462

449

440

-4.2

-13.8

Būvniecība

446

458

441

456

437

430

439

-1.0

-4.3

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

396

401

384

398

389

377

367

-3.2

-8.6

Transports un uzglabāšana

497

526

498

493

512

501

485

0.2

-7.8

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

293

288

284

285

286

286

280

-2.8

-2.7

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

779

808

791

805

776

776

807

1.6

-0.2

Finanšu un apdrošināšanas darbības

1032

1043

968

1036

954

944

932

-6.2

-10.7

Operācijas ar nekustāmo īpašumu

384

396

374

369

379

374

373

-2.7

-5.7

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

565

582

570

575

574

558

570

0.9

-2.1

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

430

450

418

420

426

406

420

-2.7

-6.6

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

683

686

561

588

592

549

510

-17.8

-25.6

Izglītība

485

569

439

459

489

429

370

-9.4

-34.9

Veselība un sociālā aprūpe

487

502

440

449

467

429

410

-9.7

-18.3

Māksla, izklaide un atpūta

437

451

385

396

395

375

371

-11.8

-17.8

Dati par Baltijas valstīm liecina, ka 2009.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2008. gada atbilstošo periodu, mēneša vidējā bruto darba samaksa visvairāk samazinājās Latvijā – par 12,1% (no 712 līdz 626 eiro), Lietuvā – par 8,7% (no 672 līdz 614 eiro), Igaunijā – par 6,5% (no 838 līdz 783 eiro).

Mēneša vidējās bruto darba samaksas izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu Baltijas valstīs (procentos)

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā ir pieejama CSP datubāzēs.

___________________

Paskaidrojumi.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) ietver valsts un pašvaldību budžeta iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.

Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas no nenoapaļotiem datiem (darba samaksa ar santīmiem) vai datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos vai miljonos.

* Dati precizēti (jaunu ekonomiski aktīvo komersantu iekļaušana ģenerālkopā un komersantu galvenā darbības veida precizēšana).

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Ervīns Rekke
Tālr. 67366666

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi