Preses relīze

Statistiķi darbaspēka apsekojumu veiks ar portatīvo datoru palīdzību

Jau 11. gadu Centrālā statistikas pārvalde (CSP) veic Latvijas darbaspēka apsekojumu, kura galvenais mērķis, aptaujājot mājsaimniecības, ir iegūt informāciju par Latvijas iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, t.i., nodarbinātību un bezdarbu, un raksturotu darbaspēka dzimumu, vecumu, izglītības līmeni, kā arī tā sadalījumu pa ekonomiskās darbības veidiem un profesijām.

Īstenojot sadarbības projektu ar Somijas statistiku, ko finansē Eiropas Savienība, 2006.gada janvāra vidū intervētāji apsekojuma veikšanai sāks izmantot portatīvos datorus, kas aprīkoti ar progresīvu datorizētās intervēšanas programmatūru (BLAISE), kura izveidota speciāli pētījumu anketu veidošanai, datu vākšanai un datu loģiskai kontrolei.

Ar šīs programmas palīdzību varēs samazināt iedzīvotāju intervijas laiku un atvieglot intervētāju darbu, jo respondentu atbildes uzreiz tiks ievadītas datorā un ar sistēmas GPRS palīdzību caur Internetu operatīvi nonāks kopējā datu bāzē. Izveidotā programmatūra jau intervijas laikā norādīs uz neloģiskām vai nekorektām atbildēm, kuras uz vietas varēs precizēt, tādejādi uzlabojot iegūto datu kvalitāti. Tas, savukārt, dos iespēju ātrāk uzsākt datu apstrādes procesu, jo nevajadzēs tērēt laiku iespējamo kļūdu meklēšanai.

Pirms pētījuma veikšanas ģimenēm tiek izsūtīta paziņojuma vēstule ar iespējamo laiku, kad varētu notikt intervija. Intervētāji, ierodoties mājsaimniecībās, uzrādīs dienesta apliecības ar fotogrāfiju.

Apsekojuma rezultātā iegūtie dati ir valdības, citu valsts institūciju un zinātnieku informācijas avots par situāciju darba tirgū. Rezultāti tiek publicēti datu krājumā par "Darbaspēka apsekojuma galvenajiem rādītājiem", CSP mājas lapas datu bāzē, Latvijas Statistikas gadagrāmatā, datu krājumos par Rīgu, reģioniem, par bērnu stāvokli Latvijā u.c. Darbaspēku raksturojošie statistikas dati ir pieejami Eurostat datu bāzē, Starptautiskās Darba organizācijas datu bāzē un gadagrāmatā, UNESCO datu bāzē, kā arī citu valstu sagatavotās publikācijās.

CSP aicina mājsaimniecības būt atsaucīgām un pretimnākošām, aktīvi sadarbojoties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai ir svarīga katra iedzīvotāja atbilde.

Saskaņā ar Valsts statistikas likumu apsekojumā tiek nodrošināta individuālo datu aizsardzība par katru personu un mājsaimniecību. Intervētājiem ir aizliegts izpaust jebkādu informāciju, kura viņam ir kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus.

Sagatavojis Sociālās statistikas departaments
Tālr. 7366878
Maranda Behmane

Publicēšanas datums
Ieteikt