Statistikas tabula

Izcirstās platības un krājas

Tabulas kods datubāzē
MEG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Cirte (veidi)

Galvenā cirte ir cirtes veids mežaudzes nociršanai vienā paņēmienā vai vairākos paņēmienos pēc galvenās cirtes vecuma vai galvenās cirtes caurmēra sasniegšanas.

Kailcirte ir galvenās cirtes veids. Ar šo cirti gada laikā no tās uzsākšanas mežaudzes vai tās daļas šķērslaukums tiek samazināts tiktāl, ka tas kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu.

Kopšanas cirte ir cirtes veids mežaudzes sastāva un paliekošās mežaudzes koku augšanas apstākļu uzlabošanai.

Rekonstruktīvā cirte ir cirtes veids neproduktīvas mežaudzes nociršanai vienlaidus vai izlases veidā.

Sanitārā kailcirte ir cirtes veids, ar kuras palīdzību novāc kaitēkļu, slimību, meža dzīvnieku, abiotisku (ūdens, vēja, uguns u. c.) faktoru dēļ augtspēju zaudējušās audzes.

Sanitārā izlases cirte ir cirte, ar kuras palīdzību no audzes izvāc atsevišķus vēja gāztos un lauztos, nokaltušos, kaitēkļu invadētos, slimību inficētos un citu iemeslu dēļ bojātos kokus, kuriem zudusi augtspēja.

Cita cirte ir cirtes veids, ko izmanto, ja cirte, nepieciešama meža infrastruktūras un robežstigu izveidošanai un uzturēšanai, bīstamu koku novākšanai, dabas vērtību saglabāšanai.

Izlases cirtes pēdējais paņēmiens ir galvenās cirtes veids, ar kuru mežaudzi nocērt vairākos paņēmienos. Minimālais starplaiks starp paņēmieniem ir 5 gadi. Veicot izlases cirtes pēdējo paņēmienu, mežaudze tiek nocirsta pilnībā.