Statistikas tabula

Lopkopības intensitāte

Tabulas kods datubāzē
LLG190
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Lopkopības intensitāte

Skaitlisks lielums, kas raksturo lauksaimniecības dzīvnieku skaita un saražotās produkcijas attiecību pret noteiktu zemes vienību, piemēram, liellopu skaits, gaļas un piena ražošana pret izmantoto lauksaimniecībā izmantojamo zemi, cūku skaits pret aramzemes platību, u.c.