Statistikas tabula

Lauku saimniecību skaits un zemes platības statistiskajos reģionos

Tabulas kods datubāzē
LSSA13_I01
Lauku saimniecība

Tehniski un ekonomiski atsevišķa vienība ar vienotu vadību, kas ražo lauksaimniecības produktus vai saglabā labus lauksaimniecības un vides apstākļus zemē.

Saimniecība var ražot arī nelauksaimnieciskus produktus un sniegt nelauksaimnieciskus pakalpojumus.