Preses relīze

Par 2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas provizoriskajiem rezultātiem

Lai iegūtu visaptverošu un aktuālu informāciju par situāciju Latvijas lauksaimniecībā, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1166/2008 prasībām 2010.gadā veica lauksaimniecības skaitīšanu un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu.

Lauksaimniecības skaitīšanā iekļautās lauku saimniecības izvēlētas no CSP Statistiskā lauku saimniecību reģistra, ņemot vērā ekonomisko aktivitāti un specializāciju. Saimniecības ekonomisko aktivitāti raksturo standarta izlaide (SI). Augkopības vai lopkopības ražošanas nozares vienības standarta izlaide ir no viena lauksaimniecības kultūras hektāra vai vienas lauksaimniecības dzīvnieku vienības iegūtās produkcijas vērtība, novērtēta attiecīgā reģiona cenās un izteikta eiro. Lauksaimniecības skaitīšanā tika iekļautas visas lauku saimniecības, kurām SI lielāka par 70 eiro.

2010.gada lauksaimniecības skaitīšanā apsekoja 91.7 tūkst. lauku saimniecības, tas ir 86.8% no visām Latvijas ekonomiski aktīvajām lauku saimniecībām, kuras apsaimniekoja 98.2% izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ). Skaitīšanas rezultātā tika iegūta informācija par 88.8 tūkst. lauku saimniecību jeb 96.9% no apsekotajām saimniecībām, no kurām 83.1 tūkst. jeb 93.8% saimniecību 2010.gadā nodarbojās ar lauksaimniecisko ražošanu vai uzturēja zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Savukārt 5.5 tūkst. jeb 6.2% no aptaujātajām lauku saimniecībām zemi bija iznomājušas, pārdevušas vai nenodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. Par 2.9 tūkst. lauku saimniecību jeb 3.1% informācija netika iegūta, jo respondenti netika sastapti vai atteicās sniegt informāciju.

2010.gadā Latvijā 83.1 tūkst. ekonomiski aktīvās lauku saimniecības apsaimniekoja 2807.1 tūkst. ha zemes, tai skaitā 1787.2 tūkst. ha izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Salīdzinot ar 2007.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datiem, ekonomiski aktīvo lauku saimniecību skaits samazinājies par 26.5%, bet izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība pieauga par 11.4 tūkst. ha jeb 0.6%.

2010.gada lauksaimniecības skaitīšanā apsekoto ekonomiski aktīvo saimniecību grupējums
pēc izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības

ha

Saimniecību skaits, tūkstošos

Zemes kopplatība,

tūkst. ha

LIZ, tūkst. ha

kopējā

tai skaitā izmantotā

Pavisam

83.1

2807.1

1911.3

1787.2

līdz 1.9

10.1

67.3

26.9

9.1

2.0 – 4.9

17.8

140.0

73.5

61.1

5.0 – 9.9

22.8

320.2

182.9

163.0

10.0 – 49.9

27.2

928.2

576.4

531.5

50.0 – 99.9

2.7

275.2

193.4

184.9

virs 100.0

2.5

1076.2

858.2

837.6

2010.gadā vidēji vienā lauku saimniecībā apsaimniekoja 33.8 ha zemes, kas ir par 8.3 ha jeb 32.5% vairāk nekā 2007.gadā. Vidējā izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība vienā lauku saimniecībā palielinājusies par 36.9 % - no 15.7 ha 2007.gadā līdz 21.5 ha 2010.gadā.

2010. gada lauksaimniecības skaitīšanā apsekoto ekonomiski aktīvo saimniecību vidējais lielums

Izmantotā LIZ platība saimniecībā, ha

Saimniecību skaits, tūkstošos

Vidēji vienā saimniecībā, ha

zemes kopplatība

LIZ

tai skaitā izmantotā LIZ

Pavisam

83.1

33.8

23.0

21.5

līdz 1.9

10.1

6.7

2.7

0.9

2.0 – 4.9

17.8

7.9

4.1

3.4

5.0 – 9.9

22.8

14.0

8.0

7.1

10.0 – 49.9

27.2

34.1

21.2

19.5

50.0 – 99.9

2.7

101.9

71.6

68.5

virs 100.0

2.5

425.7

339.5

331.3

Lauksaimniecības kultūraugu sējumi 2010.gada lauksaimniecības skaitīšanā apsekotajās ekonomiski aktīvajās lauku saimniecībās aizņēma 1002.8 tūkst. ha, no tiem 53.7% - graudaugi, 11.3% - tehniskās kultūras un 1.9% - kartupeļi.

Graudaugu sējumu struktūra, %

Vidēji vienā augkopības saimniecībā 2010.gadā sējumu platība bija 21.4 ha, kas ir par 10.1 ha jeb 89.7% lielāka nekā 2007.gadā. Vidējā graudaugu platība vienā graudu audzētāju saimniecībā bija 19.9 ha, kas ir par 6.7 ha jeb 51.2% vairāk kā 2007.gadā. Tehnisko kultūru platība vidēji vienā audzētāju saimniecībā palielinājusies par 16.9% - no 48.4 ha 2007.gadā līdz 56.6 ha 2010.gadā. Kartupeļu stādījumu platība vidēji vienā kartupeļu audzētāju saimniecībā bija 0.7 ha, kas ir par 0.2 ha jeb 50% vairāk nekā 2007.gadā

2010.gadā 48.8 tūkst. ekonomiski aktīvajās lauku saimniecībās audzēja lauksaimniecības dzīvniekus. Vidējais ganāmpulka lielums vienā liellopu audzētāju saimniecībā bija 11.2 liellopi, tai skaitā 4.9 slaucamās govis. Salīdzinot ar 2007.gadu, liellopu ganāmpulks vienā saimniecībā ir palielinājies par 2.8 dzīvniekiem jeb 33.2%, bet slaucamo govju skaits pieaudzis par 0.7 dzīvniekiem jeb 17.4%.

Vidējais cūku ganāmpulka lielums vienā cūkkopības saimniecībā bija 20.1 dzīvnieks, kas ir par 5.9 dzīvniekiem jeb 41.6% vairāk nekā 2007.gadā.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits 2010.gada 1.jūlijā1

Dzīvnieku suga

Skaits, tūkstošos

Liellopi

394.8

 

Tai skaitā slaucamās govis

166.5

Aitas

84.1

Kazas

12.4

Cūkas

363.5

Mājputni

5141.1

Pastāvīgi nodarbināto skaits lauksaimniecībā ekonomiski aktīvajās lauku saimniecībās 2010.gadā bija 183.5 tūkstoši, kas ir par 18.1% mazāk nekā 2007.gadā. Pastāvīgi nodarbināto skaits pilnajās gada darba vienībās bija 88.5 tūkstoši jeb par 16.1% mazāk nekā 2007.gadā.

Detalizētus 2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojuma rezultātus plānots publicēt 2011.gada 4.ceturksnī.

 

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr. 67366896
Ilze Januška

1datu avots liellopu, aitu un kazu skaitam ir Valsts aģentūras Lauksaimniecības datu centra informācija

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi