Preses relīze

Par 2007.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultātiem

Centrālās statistikas pārvaldes 2007.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma 1 rezultāti liecina, ka, 2007.gadā Latvijā bija 113,4 tūkst. ekonomiski aktīvo lauku saimniecību ar 2893 tūkst. ha zemes, no kuras 1931 tūkst. ha bija lauksaimniecībā izmantojamā. Lai gan salīdzinājumā ar 2005.gadu ekonomiski aktīvo saimniecību skaits samazinājies par 19,6 tūkst., valstī kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir palikusi tajā pašā līmenī.

2007.gadā samazinājās lauku saimniecību īpatsvars, kurās lauksaimniecībā izmantojamā zeme nepārsniedza 10 ha - par 3,6% mazāk nekā 2005.gadā, toties pieauga lauku saimniecību īpatsvars, kurās lauksaimniecībā izmantojamās zeme bija virs 100 ha - par 5.3% vairāk nekā 2005.gadā.

 

Saimniecību skaits un izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme dažāda lieluma saimniecībās, procentos

Strukturālo izmaiņu rezultātā lauku saimniecību vidējais lielums ir pieaudzis no 22,9 ha 2005.gadā līdz 25,5 ha 2007.gadā jeb par 11,4%. Lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība vidēji vienā saimniecībā palielinājusies no 12,8 ha līdz 15,7 ha jeb par 22,7%. Šīs platības pārsvarā tika izmantotas kā aramzeme (11,9 ha vidēji vienā saimniecībā) un pļavas un ganības (9,3 ha vidēji vienā saimniecībā).

 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme reģionos
(% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopplatības reģionos)

2007.gadā kopējā aramzemes platība valstī bija 1113 tūkst. hektāri - par 3,3 % vairāk nekā 2005.gadā. Vislielākās aramzemes platības bija Zemgales reģionā – 291 tūkst. ha jeb 15,0 % no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

Pērn Latvijā bija 253 saimniecības jeb 0,2 % no to kopskaita, kurās aramzeme bija virs 500 ha. Tajās tika apstrādāti 263 tūkst. ha jeb 23,7 % no kopējās aramzemes. 57% saimniecību aramzemes platība nepārsniedza 5,0 ha.

94.1% aramzemes tradicionāli audzēja lauksaimniecības kultūras, bet 5,8% aizņēma papuves.

Lauksaimniecības kultūru sējumi 2007.gadā aizņēma 1047 tūkst. ha lielu platību jeb par 7% vairāk nekā 2005.gadā., graudaugu - 512 tūkst. ha (pieaugums par 15,9 %).

Vidēji vienā graudaugu audzētāju saimniecībā to sējumu platība bija 13,3 ha, kas ir par 3,7 % lielāka nekā 2005.gadā. Rapša sējplatība vidēji vienā rapša audzētāju saimniecībā ir pieaugusi no 41,0 ha 2005.gadā līdz 43,1 ha 2007.gadā.

Ievērojamas izmaiņas ir notikušas lopkopībā. Liellopu skaits palielinājies par 7,6%, aitu - par 59% un mājputnu - par 14,6%. Pieauga arī lauksaimniecības dzīvnieku skaits vidēji vienā saimniecībā, kurā tos audzē.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits vidēji vienā lauku saimniecībā 2007. gada 1.jūnijā

 

 

2005

2007

Liellopi

6,8

8,4

Cūkas

11,0

14,2

Aitas

9,7

4,2

Kazas

3,3

16,0

Zirgi

1,4

1,6

Mājputni

66,7

97,8

1 Tiek veikts reizi divos gados.

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr.67366977
Anita Raubena

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi