Par 2021. gada tautas skaitīšanu

2021. gada tautas skaitīšanā informācija tiks apkopota atbilstoši situācijai 2021. gada 1. janvārī. To nosaka Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra rīkojums Nr. 766 “Par kārtējās tautas skaitīšanas datumu”.

2015. gada 2. jūnijā Ministru kabinetā tika apstiprināts pasākumu plāns 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai, kurā ietverti galvenie pasākumi, kurus jāveic gan CSP, gan citām iesaistītajām institūcijām, lai nodrošinātu veiksmīgu tautas skaitīšanas norisi. 2017. gada 19. decembrī tika veikti grozījumi šajā plānā.

Atšķirībā no iepriekšējām tautas skaitīšanām, 2021. gadā pamatā tiks izmantota administratīvajos datu avotos pieejamā informācija, pilnībā atsakoties no iedzīvotāju aptaujas internetā un viņu dzīvesvietās. Šo datu savākšanas metodi 2011. gadā izmantoja  Skandināvijas valstīs, Somijā, Nīderlandē, Austrijā un  Slovēnijā un 2021. gadā šai valstu grupai pievienosies Baltijas valstis, Spānija un Turcija.

Gatavojoties 2021. gada tautas skaitīšanai CSP padziļināti pēta ar iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un ar iedzīvotāju iegūto augstāko izglītības līmeni saistīto rādītāju pieejamību administratīvajos datu avotos un šo datu kvalitāti. 2017. gadā uzsākta arī mājokļu datu pieejamības un kvalitātes padziļināta izpēte no Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra.

2021. gada tautas skaitīšanā tiks apkopoti valsts pastāvīgo iedzīvotāju demogrāfiskie dati, migrāciju, ekonomisko aktivitāti, augstāko iegūto izglītības līmeni, ģimenes un mājsaimniecības, kā arī  mājokļus un to labiekārtotību raksturojošie rādītāji par katru novadu un pilsētu, kā arī par novadu pilsētām un pagastiem.

Paredzēts publicēt arī detalizētas kartes 1km² tīklojumā par Latviju, kā arī 1 ha tīklojumā par republikas pilsētām, kas atspoguļo iedzīvotāju skaitu un sadalījumu pēc dzimuma un trijām galvenajām vecuma grupām (0-14, 15 - 64, 65 gadi un vairāk), nodarbināto iedzīvotāju skaitu un īpatsvaru, bezdarbnieku īpatsvaru, dzimšanas valsti (Latvijā, citā Eiropas Savienības valstī, valstī ārpus Eiropas Savienības), kā arī dzīvesvietu pirms gada (nav mainījusies, citur Latvijā, ārpus Latvijas).

Demogrāfiskos rādītājus  paredzēts sagatavot jau 12 mēnešu laikā, bet ekonomisko rādītāju sagatavošana prasīs ilgāku laiku, jo tiks izmantoti Valsts ieņēmumu dienesta dati, no kuriem daļu CSP saņem tikai gada nogalē. Atbilstoši Eiropas likumdošanai salīdzināmi, augstas kvalitātes tautas skaitīšanas kopsavilkuma dati visām Dalībvalstīm jāsagatavo līdz 2024. gada marta beigām. Tādejādi tiks nodrošināta iespēja salīdzināt situāciju Latvijā ar situāciju Citās Eiropas Savienības valstīs.

Informatīvie ziņojumi

"Par pasākumu plānā 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai paredzēto pasākumu izpildi"

2017. gads

Normatīvie akti

Statistikas likums

Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija  rīkojums Nr. 280 “Par Pasākumu plānu 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai”

Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojums Nr. 281 “Par valsts budžeta ilgtermiņa saistībām jaunajai politikas iniciatīvai "2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošana un organizēšana" un datu apstrādei līdz 2023.gadam”

Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra rīkojums Nr. 766 “Par kārtējās tautas skaitīšanas datumu”

Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra rīkojums Nr. 777 “Grozījumi Pasākumu plānā 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai”

ES tiesību akti

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 763/2008 Par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu

Komisijas īstenošanas regula (ES) 2017/543 (2017. gada 22. marts), ar ko attiecībā uz tematu un to dalījumu tehniskajām specifikācijām paredz noteikumus, kas vajadzīgi, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu.

Komisijas regula (ES) 2017/712 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko nosaka pārskata gadu un statistikas datu un metadatu programmu iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanai, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 763/2008

Komisijas īstenošanas regula (ES) 2017/881 (2017. gada 23. maijs), ar ko attiecībā uz kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību un struktūru un datu nosūtīšanas tehnisko formātu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1151/2010

Starptautiskās rekomendācijas

Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing 

Ieteikt