Statistikas tabula

Pārskats par uz atskaites brīdi uzkrātām pensiju shēmu saistībām (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VFG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Uz atskaites brīdi uzkrātās pensiju tiesības (pensiju shēmu saistības)

Uzkrātās pensiju tiesības ir ekvivalentas pensiju shēmu saistībām.

Pensiju shēmu saistības aptver gan darbspējīgā vecuma iedzīvotāju uz atskaites brīdi jau uzkrātās nākotnes pensiju tiesības, kuras radušās no iepriekšējos periodos līdz atskaites brīdim jau veiktajām iemaksām pensiju shēmās, gan atlikušās nākamo gadu pensiju izmaksas jau esošajiem pensionāriem.

Sociālās apdrošināšanas shēmas

Sociālās apdrošināšanas shēmas ir shēmas, kurās to dalībniekiem, iesaistoties trešai personai, ir pienākums vai ieteicams apdrošināties pret konkrētiem sociāliem riskiem vai apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt viņu vai viņu apgādājamo labklājību. Šajās shēmās sociālās iemaksas veic darba ņēmēji vai citi, vai darba devēji savu darba ņēmēju labā, lai kārtējā vai nākamajos periodos nodrošinātu darba ņēmēju vai citu ieguldītāju, viņu apgādājamo vai pārdzīvojušo tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem.