Statistikas tabula

Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VF020c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Vispārējās valdības parāds
Vispārējās valdības konsolidētais parāds jeb "Māstrihtas parāds" ir valsts struktūru, pašvaldību struktūru, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas struktūras (saskaņā ar institucionālo sektoru klasifikāciju) saņemtais un neatmaksātais bruto parāds nominālajā vērtībā pārskata perioda beigās. Māstrihtas parāds ir konsolidēts gan apakšsektoru līmenī, gan arī starp vispārējās valdības sektoriem, izslēdzot savstarpējās saistības. Vispārējās valdības parādu veido saistību summa vispārējās valdības sektorā šādās finanšu instrumentu kategorijās: noguldījumi, parāda vērtspapīri un aizdevumi.