Statistikas tabula

Kopējā pievienotā vērtība statistiskajos reģionos un republikas pilsētās pa darbības veidiem un reģionu, republikas pilsētu īpatsvars (faktiskajās cenās)

Tabulas kods datubāzē
IKG10_130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Iekšzemes kopprodukts reģionos

Iekšzemes kopprodukts (IKP) ir valsts teritorijā saražoto gala produktu un pakalpojumu summārā vērtība gada laikā. To aprēķina, izmantojot datus par iekšzemes ražošanu (faktiskajās un salīdzināmajās cenās), izlietojumu (faktiskajās un salīdzināmajās cenās) un ienākumiem (tikai faktiskajās cenās).

Latvijas iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta tiek ņemts par pamatu aprēķiniem pa reģioniem. Tas ir visu saimniecisko darbības veidu vai institucionālo sektoru kopējās pievienotās vērtības (bāzes cenās) un produktu nodokļu neto vērtību summa. Produktu nodokļu neto vērtība ir produktu nodokļu un produktu subsīdijas starpība.

Reģiona kopējā pievienotā vērtība

Reģiona kopējā pievienotā vērtība (PV) ir ražošanas vienības (iestādes) ekonomiskās darbības novērtējums reģionā. PV naudas izteiksmē noteikta kā preču un pakalpojumu izlaides un starppatēriņa vērtības starpība atbilstošā gada faktiskajās cenās.

Starppatēriņu veido ražošanā (ekonomiskajā darbībā) izlietoto pirkto preču un pakalpojumu vērtība.