Statistikas tabula

Preču un pakalpojumu izlaide, starppatēriņš un pievienotā vērtība pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IKG10_050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Izlaide
Izlaide ir pārskata periodā radītie produkti (preces un pakalpojumi).
Starppatēriņš

Starppatēriņš ir preces un pakalpojumi, ko patērē kā ielaidi ražošanas procesā, izņemot pamatlīdzekļus, kuru patēriņu ieraksta kā pamatkapitāla patēriņu. Preces un pakalpojumus vai nu pārveido, vai arī izlieto ražošanas procesā.

Pievienotā vērtība [IKP]

Pievienotā vērtība ir produkta tirgus vērtības pieaugums, kas ir radies jebkuras saimnieciskās darbības rezultātā. To aprēķina, no produkcijas izlaides (bāzes cenās) atņemot starppatēriņu. Pievienotā vērtība ir ražošanas konta balanspostenis.