Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 2010.gada 4. ceturksnī palielinājies par 3.6%, 2010.gadā samazinājies par 0.3%

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati liecina, ka 2010. gadā, salīdzinājumā ar 2009. gadu, iekšzemes kopprodukts (IKP) samazinājies par 0.3%, bet 2010. gada ceturtais ceturksnis, salīdzinot ar 2009. gada ceturto ceturksni, palielinājies par 3.6%.

Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem 2010. gada ceturtais ceturksnis pret 2010. gada trešo ceturksni pieaudzis par 1.1% un par 3.6% pret 2009. gada ceturto ceturksni.*

Gads

Iekšzemes kopprodukts1

(sezonāli neizlīdzināti dati)

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju

milj. latu

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

latos

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

2009

13 083

6 828

82.0

5 802

3 028

1. ceturksnis

3 309

1 556

82.2

1 464

688

2. ceturksnis

3 340

1 710

81.9

1 480

758

3. ceturksnis

3 221

1 751

80.9

1 429

777

4. ceturksnis

3 213

1 811

83.2

1 428

805

2010

12 736

6 805

99.7

5 688

3 039

1.ceturksnis

2 853

1 461

93.9

1 270

651

2. ceturksnis

3 143

1 667

97.4

1 402

743

3. ceturksnis

3 291

1 801

102.8

1 471

805

4. ceturksnis

3 449

1 876

103.6

1 545

841

1Dati precizēti par 2010. gada 1. – 3. ceturksni

Ražošanas aspekts

IKP izmaiņas noteica apjomu kāpumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 15.1%) – par 10.6%, apstrādes rūpniecībā (13.0%) – par 17.9% un transporta un sakaru nozarē (11.5%) – par 1.6%. Apjomu kritums saglabājās būvniecībā (5.4%) – par 9.6%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2010.gada 4. ceturksnī
(NACE 1.1 red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība;
B zvejniecība;
C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
D apstrādes rūpniecība;
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;
F būvniecība;
G tirdzniecība;
H viesnīcas un restorāni;
I transports un sakari;
J finanses;
K komercpakalpojumi;
L valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
M izglītība;
N veselība un sociālā aprūpe;
O citi komunālie un individuālie pakalpojumi;
D.21-D.31 produktu nodokļi mīnus subsīdijas

 

Ražošanas aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

 

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2010. gada 4. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

Izlietojuma aspekts

2010.gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2009.gada ceturto ceturksni (faktiskajās cenās)privātais galapatēriņš  palielinājās par 6.5%. Lielākie izdevumi privātajā galapatēriņā bija mājokļa uzturēšanai, kuri palielinājās par 6.9%, pārtikai – par 2.9% un transportam – par 8.1%.Palielinājās arī bruto pamatkapitāla veidošana – par 4.0%, imports – par 27.9% un eksports – par 21.9%. Savukārt, valdības galapatēriņš palielinājies par 4.5%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni
salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Salīdzināmajās cenās 2010.gada ceturtajā ceturksnī pret 2009.gada ceturto ceturksni privātajā galapatēriņā vērojama pirkumu apjomu palielināšanās par 5.2%. Valdības galapatēriņa izdevumi samazinājās par 9.4%, bet izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai samazinājās par 1.8%. Preču eksports (72.3% no kopējā eksporta) pieaudzis par 14.1% un pakalpojumu eksports – par 13.0%. Savukārt preču importa apjomi (85.1% no kopējā importa) pieauguši par 17.8%, bet pakalpojuma importa apjomi palielinājušies par 11.0%.

Izlietojuma aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām (salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs (salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

* Saskaņā ar aprēķinu metodoloģiju sezonāli izlīdzināto datu rinda mainās, pievienojot katru jauno periodu. Jaunā datu rinda pieejama CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366791
Gita Ķiņķevska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi