Statistikas tabula

Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas tirdzniecībā un pakalpojumu nozarēs pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
TI130c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Nostrādāto stundu indekss

Indekss, kas parāda kopējo faktiski nostrādāto stundu skaita pārmaiņas. Nostrādātajās stundās neietilpst apmaksātās, bet nenostrādātās stundas, piemērām, atvaļinājumā pavadītais un slimības laiks, personīgās brīvdienas, dīkstāves; normatīvajos aktos noteiktais pārtraukums atpūtai un ēdienreizēm; ceļā uz darbu un atpakaļ pavadītais laiks; mācekļu apmācību laiks.

Ceturkšņa nostrādāto stundu indeksu aprēķina, par bāzi pieņemot 2015. gada vidējo nostrādāto stundu skaitu.

Nodarbināto skaita indekss

Indekss, kas parāda kopējo nodarbināto personu (visi algotie pilna un nepilna darba laika darbinieki, bez darbiniekiem, kuri bija bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī uzņēmumā strādājošie uzņēmuma īpašnieki un ģimenes locekļi) skaitu.

Ceturkšņa nodarbināto personu indeksu aprēķina, par bāzi pieņemot 2015. gada vidējo nodarbināto skaitu.

Darba samaksas indekss

Indekss, kas parāda kopējās (naudā un natūrā) bruto darba samaksas pārmaiņas.

Bruto darba samaksas sastāvā ir iekļauta pamatalga (mēnešalga, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulārās un neregulārās piemaksas un prēmijas, samaksa par ikgadējo un papildatvaļinājumu, piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, darba nespējas lapu A apmaksa, samaksa par citām dienām, kuras nestrādā, valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas, kā arī darba samaksas subsīdijas un natūras izmaksas (darba devēja saražotās preces un pakalpojumi, kas sniegti nodarbinātajiem; izdevumi nodarbināto nodrošināšanai ar mājokli vai dzīvojamo platību; darbinieku izdevumi transportlīdzekļu (automobiļu) lietošanai personīgajām vajadzībām; pilnīgi vai daļēji segti izdevumi par darbinieku ēdināšanu; mobilā tālruņa, ko darbinieki lieto gan darba, gan personīgajām vajadzībām, rēķina daļas apmaksa).

Ceturkšņa bruto darba samaksas indeksu aprēķina, par bāzi pieņemot 2015. gada vidējo darba samaksu.