Galvenie rādītāji

Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija

Informāciju par saražoto un realizēto rūpniecības produkcijas veidu, apjomu un vērtību, sniegtajiem rūpnieciskajiem pakalpojumiem izmanto tirgus attīstības virzienu izzināšanā un analizēšanā, kā arī lai noteiktu saikni starp ražošanas uzņēmumu realizācijas apjomu un ārējās tirdzniecības eksporta un izveduma statistikas datiem.

Gada dati tiek vākti no ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir rūpniecība atbilstoši NACE 2. redakcijas B un C sadaļai un E sadaļas 38.32. klasei un kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 10 un vairāk cilvēku. Atsevišķās nozarēs, lai katrā NACE 2. red. klasē nodrošinātu vismaz 90% no valsts ražošanas apjoma pārskata gadā, tiek iekļauti uzņēmumi ar mazāku nodarbināto skaitu. Dati tiek apkopoti no CSP gada statistikas pārskata veidlapas Nr.1-rūpniecība "Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju, sniegtajiem rūpnieciskajiem pakalpojumiem".

Tiek apkopoti dati par Latvijā saražotās rūpniecības produkcijas veidiem, to realizāciju naturālā un vērtības izteiksmē, atbilstoši rūpniecības produkcijas klasifikācijai PRODCOM.

PRODCOM klasifikācijā produkcijas veidi tiek grupēti atbilstoši ekonomiskās darbības veidiem (NACE) un ražojumi ietver preces un preču grupas no Kombinētās nomenklatūras (KN).

Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija - datubāzes tabulās

PRODCOM klasifikācijas 10 zīmēs, (daudzums; tūkst. euro) - tabulas kods RUG020

PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums - tabulas kods RUG010  

Atpakaļ uz tēmu