Preses relīze

Par izsniegtajām būvatļaujām 2007.g.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka izsniegto būvatļauju skaitam ir tendence samazināties. 2007.gadā būvvaldes izsniegušas 5341 atļauju viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 1171,1 tūkst. m². Savukārt 2006.gadā tika izdotas 5868 atļaujas ar kopējo platību 1296,5 tūkst. m². Samazinājies arī piešķirto būvatļauju skaits vasarnīcu un dārza māju būvniecībai. 2007.gadā izsniegtas 1073 šāda veida būvatļaujas, kas ir par 22% mazāk nekā 2006.gadā. Atgādinām, ka būvatļaujas tiek piešķirtas jaunu objektu būvniecībai kā arī objektu kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai.

No kopējā izsniegto būvatļauju skaita viena dzīvokļa māju būvniecībai 4009 būvatļaujas jeb 75% piešķirtas jaunu māju celtniecībai. 2006.gadā izdoto būvatļauju skaits jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībā veidoja 78% no kopējā izsniegto būvatļauju skaita šāda tipa objektu celtniecībai.

Visvairāk būvatļaujas jaunu viena dzīvokļu māju būvniecībai 2007.gadā izsniegtas Rīgas rajonā – 1581 būvatļauja, kas veido 39% no kopējā šāda tipa būvatļauju skaita republikā. Ogres rajonā izdotas 353 būvatļaujas (9%), Rīgā - 263 būvatļaujas (7%), Jelgavas rajonā – 212 (5%), Jelgavā – 203 (5%), Bauskas rajonā – 134 (3%), Tukuma rajonā – 131 (3%), Jūrmalā – 119 (3%).

No kopējā vasarnīcu un dārza māju būvniecībai izsniegto būvatļauju skaita (1073 būvatļaujas) 491 jeb 46% piešķirtas jaunu vasarnīcu un dārza māju būvniecībai ar kopējo platību 58,4 tūkst. m². Visvairāk šāda tipa māju būvniecība paredzēta Rīgas rajonā – 309 mājas jeb 63% no kopējā vasarnīcu un dārza māju skaita, Ogres rajonā – 45 mājas (9%), Jelgavas rajonā – 22 mājas (4%).

2007.gadā ir izsniegtas 536 būvatļaujas divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai ar kopējo platību 1263,1 tūkst. m². No kopējām 536 būvatļaujām 462 ar kopējo platību 1137,0 tūkst. m² ir izdotas jaunu divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai. Tās saņemtas Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Bauskas, Jelgavas, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Ogres, Preiļu, Rīgas, Talsu, Tukuma un Valmieras rajonā.

2007.gadā tika izsniegtas būvatļaujas 67 jaunu viesnīcu un citu īslaicīgas apmešanās ēku būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 29,3 tūkst. m², 65 būvatļaujas - jaunu biroja ēku būvniecībai, 93 būvatļaujas - jaunām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkām, 46 – jaunām satiksmes un sakaru ēkām. Būvatļaujas tika izsniegtas arī jaunu rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu celtniecībai (194 būvatļaujas), kā arī 54 būvatļaujas jaunu plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēku celtniecībai.

Izdotas būvatļaujas dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām 2007.gadā

2007

2007 % pret 2006

pavisam

no tām jaunbūves

pavisam

no tām jaunbūves

Dzīvojamās ēkas

Viena dzīvokļa mājas

5341

4009

91

88

Vasarnīcas un dārza mājas

1073

491

78

83

Divu vai vairāku dzīvokļu mājas

536

462

90

93

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

22

5

138

250

Nedzīvojamās ēkas

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

119

67

78

81

Biroju ēkas

240

65

76

98

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

283

93

78

81

Satiksmes un sakaru ēkas

67

46

74

92

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

370

194

100.5

102

Plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

276

54

107

108

Citas nedzīvojamās ēkas

1907

1434

87

86

Būvatļaujas tika izsniegtas arī inženierbūvēm. Tā jaunu šoseju, ielu un ceļu būvniecībai tika piešķirtas 259 būvatļaujas, sliežu ceļu būvniecībai – 2 būvatļaujas, kā arī 194 būvatļaujas jaunu maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībai ar kopējo garumu 269,2 km. 2007.gadā tika izsniegtas 1428 būvatļaujas jaunu vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecībai ar kopējo līniju garumu - 726,9 km.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr. 67366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi