Statistikas tabula

Imports 2006. gadā pa valstīm (euro, kg un papildmērvienībās; KN 2006 8 zīmēs)

Tabulas kods datubāzē
ATD8061
Pēdējais pieejamais periods
Par 2006. gada decembri
Preču importa kopapjoms

Faktiskajās CIF cenās (preces cena, ieskaitot transporta un apdrošināšanas izmaksas līdz importētājvalsts robežai) pēc speciālas tirdzniecības sistēmas shēmas (bez preču plūsmas muitas noliktavās un brīvajās ekonomiskajās zonās), importā no trešajām valstīm uzrādot pēdējo zināmo preces izcelsmes valsti (ja tā nav zināma, tad preces nosūtīšanas valsti), ievedumā no ES dalībvalstīm no 2004. gada – preces nosūtīšanas valsti.

No 2004. gada preču ievedumā no ES dalībvalstīm tiek norādīta preces nosūtītājvalsts. Dati tiek apkopoti atbilstoši t. s. nacionālajam principam, kuros atšķirībā no t.s. Kopienas principa neietilpst informācija par preču importu, ko caur Latviju kāda ES dalībvalsts realizē no kādas trešās valsts (kura nav ES dalībvalsts), bet, sākot ar 2008. gadu – arī dati par preču ievedumu no kādas ES dalībvalsts, kura caur Latviju tās eksportē uz kādu trešo pasaules valsti, lai gan muitas kravas deklarācijas tiek aizpildītas Latvijā.

Ārējās tirdzniecības importa kopapjomā iekļautas šādas preču plūsmas:

  • preces, kas deklarētas patēriņam Latvijā,
  • preces, kas ievestas pārstrādei, uzņemoties saistības par atpakaļizvešanu,
  • eksportētās preces, kas ievestas pēc pārstrādes ārvalstīs.