Statistikas tabula

Eksports un imports 2016. gadā pa valstīm (euro un kilogrami, KN 4 zīmēs)

Tabulas kods datubāzē
ATD416

2019. gada 11. jūnijā tiks mainīti iepriekš publicētie dati par elektroenerģijas eksportu un importu, sākot ar datiem par 2014. gadu, kad lielākā daļa uzņēmumu tirdzniecības darījumus ar elektroenerģiju sāka veikt, izmantojot  Eiropas elektroenerģijas biržas “Nord Pool Spot AS” starpniecību.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gada decembri
Preču eksporta kopapjoms

Faktiskajās FOB cenās (preces cena, ieskaitot transporta un apdrošināšanas izmaksas līdz eksportētājvalsts robežai) pēc speciālas tirdzniecības sistēmas shēmas (bez preču plūsmas muitas noliktavās un brīvajās ekonomiskajās zonās), uzrādot pēdējo zināmo preces saņēmējvalsti.

Dati tiek apkopoti atbilstoši t.s. nacionālajam principam: datos atšķirībā no t.s. Kopienas principa neietilpst informācija par preču eksportu, ko caur Latviju kāda ES dalībvalsts realizē uz kādu trešo valsti (kura nav ES dalībvalsts), bet, sākot ar 2008. gadu – arī dati par preču izvedumu uz kādu ES dalībvalsti, kura caur Latviju tās importē no kādas trešās valsts, lai gan muitas kravas deklarācijas tiek aizpildītas Latvijā.

Ārējās tirdzniecības eksporta kopapjomā iekļautas šādas preču plūsmas:

  • preces, kas izvestas realizēšanai ārvalstīs,
  • preces, kas izvestas pārstrādei ārvalstīs, uzņemoties saistības par to atpakaļievešanu,
  • importētās preces, kas pēc pārstrādes izvestas uz ārvalstīm,
  • reeksports jeb patēriņam Latvijā importētās preces, kas izvestas atpakaļ uz ārvalstīm.
Preču importa kopapjoms

Faktiskajās CIF cenās (preces cena, ieskaitot transporta un apdrošināšanas izmaksas līdz importētājvalsts robežai) pēc speciālas tirdzniecības sistēmas shēmas (bez preču plūsmas muitas noliktavās un brīvajās ekonomiskajās zonās), importā no trešajām valstīm uzrādot pēdējo zināmo preces izcelsmes valsti (ja tā nav zināma, tad preces nosūtīšanas valsti), ievedumā no ES dalībvalstīm no 2004. gada – preces nosūtīšanas valsti.

No 2004. gada preču ievedumā no ES dalībvalstīm tiek norādīta preces nosūtītājvalsts. Dati tiek apkopoti atbilstoši t. s. nacionālajam principam, kuros atšķirībā no t.s. Kopienas principa neietilpst informācija par preču importu, ko caur Latviju kāda ES dalībvalsts realizē no kādas trešās valsts (kura nav ES dalībvalsts), bet, sākot ar 2008. gadu – arī dati par preču ievedumu no kādas ES dalībvalsts, kura caur Latviju tās eksportē uz kādu trešo pasaules valsti, lai gan muitas kravas deklarācijas tiek aizpildītas Latvijā.

Ārējās tirdzniecības importa kopapjomā iekļautas šādas preču plūsmas:

  • preces, kas deklarētas patēriņam Latvijā,
  • preces, kas ievestas pārstrādei, uzņemoties saistības par atpakaļizvešanu,
  • eksportētās preces, kas ievestas pēc pārstrādes ārvalstīs.