Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecībā preču eksports pieaug, bet imports samazinās

Šogad pirmajā pusgadā Latvija eksportējusi preces 4,8 miljardu eiro apmērā, bet importējusi – par 6,0 miljardiem eiro. Salīdzinot ar pērnā gada pirmo pusgadu, preču eksporta apjoms faktiskajās cenās palielinājās par 74,5 milj. eiro jeb 1,6%, bet importa apjoms samazinājās par 55,0 milj. eiro jeb 0,9%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati.

Tā rezultātā preču ārējās tirdzniecības bilance 2014. gada pirmajā pusgadā ir nedaudz uzlabojusies – eksporta īpatsvars kopējā ārējās tirdzniecībasapjomā sasniedzis 44,5%, 2013. gada attiecīgajā periodā tas bija 43,9%.

Latvijas ārējā tirdzniecība ceturkšņos, faktiskajās cenās, milj. eiro

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Izslēdzot cenu izmaiņu ietekmi, šogad pirmajos sešos mēnešos eksporta apjoms salīdzināmajās cenās pieauga par 3,4%, bet importa apjoms samazinājās par 0,1%.

Eksporta izmaiņas ceturkšņos faktiskajās un salīdzināmajās cenās
% pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni% pret iepriekšējo ceturksni
Importa izmaiņas ceturkšņos faktiskajās un salīdzināmajās cenās
% pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni % pret iepriekšējo ceturksni

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sagrupējot preču eksportētājus un importētājus pēc to galvenā saimnieciskās darbības veida, redzams, cik daudz preču ieved vai izved konkrētai nozarei piederīgie uzņēmumi.

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas
2014. gada janvārī - jūnijā, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

milj. eiro

% no kopējā apjoma

milj. eiro

% no kopējā apjoma

Kopā

4 833.6

100

6 022.9

100

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

90.2

1.9

38.3

0.6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

49.4

1.0

13.0

0.2

Apstrādes rūpniecība

1 879.3

38.9

856.3

14.2

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

4.8

0.1

203.1

3.4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

19.3

0.4

12.0

0.2

Būvniecība

46.2

1.0

81.9

1.4

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

1 960.3

40.6

3 657.3

60.7

Transports un glabāšana

165.8

3.4

97.6

1.6

Pārējie darbības veidi; bez sadalījuma pa nozarēm

618.3

12.8

1 063.6

17.7

2014. gada pirmajā pusgadā vislielāko preču apjomu – divas piektdaļas no eksporta kopapjoma – izveda uzņēmumi, kuru galvenā pamatnodarbošanās ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu šo uzņēmumu eksports palielinājās par 3,5 milj. eiro jeb 0,2%. Tajā pašā laikā otras lielākās nozares – apstrādes rūpniecības (gandrīz divas piektdaļas no eksporta kopapjoma), uzņēmumu eksports samazinājās par 127,0 milj. eiro jeb 6,3%.

Arī importā vislielāko preču apjomu – trīs piektdaļas no importa kopapjoma – ieveda uzņēmumi, kuru galvenā pamatnodarbošanās ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Tomēr, salīdzinot ar 2013. gada pirmajiem sešiem mēnešiem, šo uzņēmumu importēto preču apjoms samazinājās par 52,6 milj. eiro jeb 1,4%.

Gan eksporta gan importa pieaugums bija vērojams būvniecības nozares uzņēmumos – eksportā par 9,9 milj. eiro jeb 27,3% un importā – par 10,2 milj. eiro jeb 14,2%.

Atbilstoši preču gala patēriņam sagrupētie ārējās tirdzniecības statistikas dati rāda, ka gada pirmajos sešos mēnešos salīdzinājumā ar 2013. gada pirmo pusgadu kapitālpreču eksports ir samazinājies par 1,7%, bet imports – par 8,2%. Šo preču īpatsvars eksportā bija 11,2%, bet importā – 12,2%. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei.

.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību ceturkšņu griezumā sadalījumā pēc uzņēmumu darbības veida (NACE 2.red.) un Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas, 4.red. (BEC) var skatīt CSP datu bāzes "Ārējā tirdzniecība" sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.: 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi