Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecībā preču eksports pieaug salīdzinājumā ar importu

Šogad pirmajā ceturksnī Latvija eksportējusi preces 2,4miljardu eiro apmērā, bet importējusi – par 2,9miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo ceturksni preču eksportaapjoms faktiskajās cenās audzis par 53,3milj. eiro jeb 2,3%, bet importa apjoms sarucis par 77,0 milj. eiro jeb 2,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati.

Tā rezultātā ārējās tirdzniecības bilance ir nedaudz uzlabojusies – eksporta īpatsvars kopējā ārējās tirdzniecībasapjomā sasniedzis44,9%. Salīdzinoši 2013. gada pirmajā ceturksnī tas bija 43,7 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība ceturkšņos, faktiskajās cenās, milj. eiro

Izslēdzot cenu izmaiņu ietekmi, šogadpirmajā ceturksnī eksporta apjoms salīdzināmajās cenās pieauga par 3,6%, bet importa apjoms samazinājās par 2,2%.

Eksporta izmaiņas ceturkšņos faktiskajās un salīdzināmajās cenās

Importa izmaiņas ceturkšņos faktiskajās un salīdzināmajās cenās

 

Sagrupējot preču eksportētājus un importētājus pēc to galvenā saimnieciskās darbības veida, redzams, cik daudz preču ieved vai izved konkrētai nozarei piederīgie uzņēmumi:

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam
pēc NACE 2.red. klasifikācijas2014. gada 1. ceturksnī, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

milj. eiro

% no kopējā apjoma

milj. eiro

% no kopējā apjoma

Kopā

2 390.9

100

2 939.7

100

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

41.8

1.7

19.2

0.7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

23.7

1.0

5.7

0.2

Apstrādes rūpniecība

889.0

37.2

398.9

13.6

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

2.3

0.1

138.0

4.7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

8.8

0.4

4.6

0.2

Būvniecība

22.7

0.9

34.8

1.2

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

917.0

38.4

1 685.1

57.3

Transports un glabāšana

80.6

3.4

48.1

1.6

Pārējie darbības veidi; bez sadalījuma pa nozarēm

405.1

16.9

605.3

20.6

2014. gada pirmajā ceturksnī vislielāko preču apjomu – gandrīz divas piektdaļas no eksporta kopapjoma – izveda uzņēmumi, kuru galvenā pamatnodarbošanās ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Salīdzinājumā ar pērnāgada pirmo ceturksni šo uzņēmumu eksports tomēr samazinājās par 8,7 milj. eiro jeb 0,9%. Apstrādes rūpniecības uzņēmumu eksports samazinājās par 91,4 milj. eiro jeb 9,3%. Būtiski pieauga transporta un glabāšanas nozares uzņēmumu eksports – par 14,4 milj. eiro jeb 21,8%, kā arī būvniecības nozares – par 4,1 milj. eiro jeb 22,2%.

Arī importā vislielāko preču apjomu – gandrīz trīs piektdaļas no importa kopapjoma –  ieveda uzņēmumi, kuru galvenā pamatnodarbošanās ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.Tomēr, salīdzinot ar 2013. gada pirmo ceturksni, šo uzņēmumu importēto preču apjoms samazinājās par 53,2 milj. eiro jeb 3,1%.

Atbilstoši preču gala patēriņam sagrupētie ārējās tirdzniecības statistikas dati rāda, ka gada pirmajos trīs mēnešos salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo ceturksni kapitālpreču eksports ir nedaudz palielinājies – par 0,6%, bet imports savukārt samazinājies par 12,9%. Šo preču īpatsvars eksportā bija 10,7%, bet importā – 11,4%. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību ceturkšņu griezumā sadalījumā pēc uzņēmumu darbības veida (NACE 2.red.) un Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas, 4.red. (BEC) var skatīt CSP datu bāzes ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati. 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi