Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecībā pērn pieaudzis preču eksporta īpatsvars

2013.gadā Latvija eksportējusi preces 10,0 miljardu eiro apmērā, bet importējusi – par 12,5 miljardiem eiro. Salīdzinot ar 2012.gadu, preču eksporta apjoms faktiskajās cenās palielinājās par 147,3 milj. eiro (103,5 milj. latu) jeb par 1,5%, bet tai pat laikā importa apjoms samazinājās par 24,8 milj. eiro (17,4 milj. latu) jeb par 0,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati.

Tā rezultātā ārējās tirdzniecības bilance ir nedaudz uzlabojusies – eksporta īpatsvars kopējā ārējās tirdzniecībasapjomā sasniedzis 44,5%. Salīdzinoši 2012.gadā tas bija 44,1%.

Latvijas ārējā tirdzniecība ceturkšņos, faktiskajās cenās, milj. eiro

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Izslēdzot cenu izmaiņu ietekmi, gada laikā eksporta apjoms salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,1%, bet importa – par 0,7%.

Eksporta izmaiņas ceturkšņos faktiskajās un salīdzināmajās cenās
% pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni% pret iepriekšējo ceturksni
Importa izmaiņas ceturkšņos faktiskajās un salīdzināmajās cenās
 % pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni% pret iepriekšējo ceturksni

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sagrupējot preču eksportētājus un importētājus pēc to galvenā saimnieciskās darbības veida, redzams, cik daudz preču ieved vai izved konkrētai nozarei piederīgie uzņēmumi:

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas 2013. gadā, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

milj. eiro

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. eiro

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

10 018.4

7 041.0

100

12 487.5

8 776.3

100

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

191.5

134.6

1.9

66.4

46.7

0.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

89.7

63.0

0.9

22.8

16.0

0.2

Apstrādes rūpniecība

3 915.6

2 751.9

39.1

1 811.1

1 272.8

14.5

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

65.3

45.9

0.7

572.7

402.5

4.6

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

34.3

24.1

0.3

27.3

19.2

0.2

Būvniecība

70.3

49.4

0.7

164.3

115.5

1.3

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

4 136.9

2 907.4

41.3

7 552.8

5 308.2

60.5

Transports un glabāšana

426.8

300.0

4.3

249.7

175.5

2.0

Pārējie darbības veidi; bez sadalījuma pa nozarēm

1 087.9

764.6

10.9

2 020.3

1 419.8

16.2

2013.gadā vislielāko preču apjomu – divas piektdaļas no eksporta kopapjoma – izveda uzņēmumi, kuru galvenā pamatnodarbošanās ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Salīdzinājumā ar 2012.gadu šo uzņēmumu eksports palielinājās par 21,5 milj. eiro (15,1 milj. latu) jeb par 0,5%. Tajā pašā laikā apstrādes rūpniecības uzņēmumu eksports samazinājās par 116,6 milj. eiro (82,0 milj. latu) jeb par 2,9%.

Arī importā vislielāko preču apjomu – trīs piektdaļas no importa kopapjoma – ieveda uzņēmumi, kuru galvenā pamatnodarbošanās ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Tomēr, salīdzinot ar 2012.gadu, šo uzņēmumu importēto preču apjoms samazinājās par 53,7 milj. eiro (37,7 milj. latu) jeb par 0,7%.

Atbilstoši preču gala patēriņam sagrupētie ārējās tirdzniecības statistikas dati rāda, ka pērn  salīdzinājumā ar 2012.gadu ir ievērojami palielinājies kapitālpreču eksports – par 17,8%, bet imports savukārt samazinājies par 10,0%. Šo preču īpatsvars eksportā bija 11,2%, bet importā – 13,1%. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību ceturkšņu griezumā sadalījumā pēc uzņēmumu darbības veida (NACE 2.red.) un Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas, 4.red. (BEC) var skatīt CSP datu bāzes "Ārējā tirdzniecība" sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi