Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011. gada janvārī - septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2011.gada janvārī – septembrī sasniedza 9 899.9 milj. latu - par 2 385.5 milj. latu jeb 31.7% vairāk salīdzinājumā ar 2010.gada janvāri – septembri. Tai skaitā eksporta apjoms palielinājās par 1 052.6 milj. latu jeb 31.4% un importa -  par 1 332.9 milj. latu jeb 32.0%.

2011.gada janvārī – septembrī bija vērojama ārējās tirdzniecības bilances neliela pasliktināšanās, samazinoties eksporta īpatsvaram kopējā ārējās tirdzniecības apjomā līdz 44.5% (44.6% 2010. gada janvārī – septembrī).

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu 1

1 Dati precizēti par 2011.gada I un II ceturksni.

Preču cenu izmaiņu ietekmes rezultātā eksporta apjoms salīdzināmajās cenās 2011.gada janvārī - septembrī palielinājās par 15.5% salīdzinājumā ar 2010.gada janvāri – septembri un importa apjoms -  par 23.8%.

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās

2011. gada ceturkšņi

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

I ceturksnis

-5.8

+22.6

-6.2

+28.1

II ceturksnis

+10.2

+17.8

+10.1

+29.4

III ceturksnis

+3.4

+8.6

+6.0

+16.5

 

Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC2 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2010.gada janvāris - septembris

2011.gada janvāris - septembris

2010.gada janvāris - septembris

2011.gada janvāris - septembris

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

3 354.6

100

4 407.2

100

4 159.8

100

5 492.7

100

Kapitālpreces

284.9

8.5

335.3

7.6

451.7

10.9

623.6

11.4

Starppatēriņa preces

2 026.4

60.4

2 579.4

58.5

2 036.4

49.0

2 717.4

49.5

Patēriņa preces

849.9

25.3

1 039.7

23.6

1 212.1

29.1

1 275.7

23.2

Pārējās preces; bez sadalījuma pa kategorijām

93.6

2.8

302.5

6.9

272.0

6.5

583.9

10.6

Vieglie automobiļi 3

94.2

2.8

148.2

3.4

113.7

2.7

191.8

3.5

Autobenzīns 3

5.6

0.2

2.1

0.0

73.9

1.8

100.3

1.8

2 Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
3 Šīs preces ietilpst vairākās BEC kategorijās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas 2011. gada janvārī - septembrī, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

4 407.2

100

5 492.7

100

-1 085.4

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

95.6

2.2

46.7

0.9

48.9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

38.6

0.9

9.9

0.2

28.6

Apstrādes rūpniecība

1 800.6

40.8

930.5

16.9

870.2

 

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

223.9

5.1

171.2

3.1

52.7

 

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

114.0

2.6

71.3

1.3

42.6

 

koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

553.4

12.6

113.1

2.1

440.3

 

 ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

154.5

3.5

77.8

1.4

76.7

 

 gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

142.4

3.2

88.9

1.6

53.5

 

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

318.9

7.2

228.0

4.1

90.9

 

 datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

102.1

2.3

58.5

1.1

43.6

 

transportlīdzekļu ražošana

62.1

1.4

38.4

0.7

23.7

 

 mēbeļu ražošana

46.2

1.0

17.2

0.3

29.1

 

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

83.2

1.9

66.0

1.2

17.1

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

63.2

1.4

337.1

6.1

-273.9

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

34.3

0.8

9.5

0.2

24.8

Būvniecība

26.8

0.6

56.5

1.0

-29.7

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

1 727.9

39.2

3 139.2

57.2

-1 411.3

Transports un glabāšana

165.8

3.8

113.6

2.1

52.2

Pārējās sadaļas; bez sadalījuma pa nozarēm

454.5

10.3

849.6

15.4

-395.2

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi