Zemes lietošanas veidu klasifikācija

Klasificēšanas objekts

Zemes lietošanas kategorijas un zemes lietošanas veidi.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt valsts zemes fonda uzskaiti un monitoringu pa zemes lietošanas veidiem.

Lietošanas joma
  • informācijas uzkrāšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
  • vides aizsardzība, lauksaimniecība, teritorijas attīstības plānošana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta pēc nepieciešamības, pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos.

Izstrādātājs
Valsts zemes dienests
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 3 zīmes
Līmeņu skaits
2
Līmeņu apraksts

1. līmenis –   8 zemes lietošanas kategorijas  (2 zīmes)
2. līmenis – 12 zemes lietošanas veidi            (3 zīmes)

Kontaktinformācija

 

Gita Brencsone
Valsts zemes dienesta
Kadastra departamenta
Mērniecības daļas vadošā metodikas eksperte
67038847
Gita.Brencsone@vzd.gov.lv