Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators

Klasificēšanas objekts

Latvijas Republikas teritorijas visu lielāko ūdensteču (upju, strautu, kanālu) sateces baseini, kas ir lielāki par 25 km², vai arī baseinam atbilstošā ūdenstece (vai tās posms) garāka par 10 km.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt valsts juridiskās un fiziskās personas ar ērti pieejamu informāciju ūdens resursu apsaimniekošanā, kā arī piesārņojuma kontrolei upju sateces baseinu griezumā.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana;
  • ūdens saimnieciskie aprēķini un bilances.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota. 

Izstrādātājs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 10 zīmes
Līmeņu skaits
9
Līmeņu apraksts

1. līmenis –    20 lielbaseini
2. līmenis –    49 iecirkņi
3. līmenis –   454 iecirkņi
4. līmenis – 1477 iecirkņi
5. līmenis – 1394 iecirkņi
6. līmenis –   382 iecirkņi
7. līmenis –   116 iecirkņi
8. līmenis –     67 iecirkņi
9. līmenis –     14 iecirkņi

Hierarhijas apraksts

Koda garums var būt no 2 līdz 10 zīmēm.
Katra ūdensteces pieteka (un tai atbilstošais iecirknis) tiek kodēta kā jauns apakšlīmenis (1 zīme kodā).

Kontaktinformācija

Ruta Rimša
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Vides aizsardzības departamenta
Ūdens resursu nodaļas vecākā eksperte
67026903
Ruta.Rimsa@varam.gov.lv

 

Papildinformācija

Klasifikatora struktūra ietver 3973 objektus.