Ražošanas pamatgrupējumu klasifikācija

Main industrial grouping

Klasificēšanas objekts

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība, elektroenerģijas ražosana, gāzes apgāde, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana un ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt ražošanas nozaru iedalījumu piecos ražošanas pamatgrupējumos: starppatēriņa preces, enerģija, ražošanas līdzekļi, ilgstoša patēriņa preces un īslaicīga patēriņa preces. Ražošanas pamatgrupējumi definēti, pamatojoties uz Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju NACE 2. red., un iedalīti grupu līmenī (3 ciparu kodi).

Lietošanas joma

Īstermiņa statistika.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Vienlīmeņa
Kontaktinformācija


Mārīte Baranova
Centrālās statistikas pārvaldes
Uzņēmumu statistikas departamenta
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas vecākā referente
67366830
Marite.Baranova@csb.gov.lv