Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija

International Standard Classification of Occupations

Klasificēšanas objekts

Profesijas, amati, specialitātes, arodi.

Ieviešanas mērķis
  • noteikt starptautiskai praksei atbilstošas profesiju klasifikācijas pamata (minimālās) prasības, lai atbilstoši tām ievirzītu personāla sagatavošanu;
  • nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu, lai valstis varētu izmantot to tautas skaitīšanā, valstu nodarbinātības dienestu vajadzībām un citiem uz klientu orientētiem mērķiem;
  • nodrošināt statistikas datu, kas attiecas uz profesijām, salīdzināmību ES dalībvalstīs un pārējās pasaules valstīs.
Lietošanas joma
  • darba tirgus attīstības politika;
  • statistikas datu apkopošana pēc profesijām.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Ir uzsākts darbs pie aktualizēšanas konceptuālā plāna izstrādes un saistīto terminu un definīciju pilnveidošanas.

Izstrādātājs
Starptautiskā Darba organizācija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 4 zīmes
Līmeņu skaits
4
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  10 pamatgrupas
2. līmenis –  43 apakšgrupas
3. līmenis – 130 mazās grupas
4. līmenis – 436 atsevišķās grupas

Kontaktinformācija


Aina Liepiņa
Labklājības ministrijas
Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte
67021519
Aina.Liepina@lm.gov.lv