Ievainojumu datubāzes kodēšanas rokasgrāmata: datu vārdnīca

The Injury Database Coding Manual: Data Dictionary

Klasificēšanas objekts

Visa veida akūtas traumas, ievainojumi, nelaimes gadījumi un saindēšanās.

Ieviešanas mērķis
  • salīdzināmas informācijas iegūšana par traumām, kas iegūtas ārēju cēloņu un apstākļu rezultātā;
  • vienotās ES Traumu un ievainojumu reģistra datubāzes (EU-IDB) uzturēšana;
  • traumu profilakses pasākumu un traumatisma samazināšanas stratēģijas izstrāde.
Lietošanas joma
  • ārstniecības iestādes;
  • institūcijas, kas nodarbojas ar traumu profilakses pasākumu izstrādi;
  • valsts un pašvaldības institūcijas – veselības aprūpes resursu plānošanai;
  • sociālās apdrošināšanas institūcijas;
  • darba resursu un darba aizsardzības dienesti.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota. 2017. gadā ieviestas izmaiņas atbilstoši aktuālākajai Eiropas Ievainojumu datubāzes (IDB) kodēšanas rokasgrāmatas versijai (IDB 1.4 versija, 2016. gads).

 

Izstrādātājs
EuroSafe - Eiropas Asociācija ievainojumu novēršanai un drošības veicināšanai (Nīderlande)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 8 zīmes
Līmeņu skaits
4
Līmeņu apraksts

1. līmenis –     30 nodaļas
2. līmenis –   294 pirmā līmeņa kodi
3. līmenis –   852 otrā līmeņa kodi
4. līmenis – 1102 trešā līmeņa kodi

Hierarhijas apraksts

Koda garums var būt no 1 līdz 8 zīmēm.

Kontaktinformācija

Jana Lepiksone
Slimību profilakses un kontroles centra
Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
67387654
Jana.Lepiksone@spkc.gov.lv