Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2.1. redakcija