Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2.1. redakcija

Statistical Classification of Products by Activity, Version 2.1

Klasificēšanas objekts

Preces (produkti un pakalpojumi) pēc saimniecības nozarēm.

Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt kopējo ES ietvarstruktūru statistikas datu vākšanai, apkopošanai un publicēšanai;
  • salīdzināt statistikas datus par preču (produktu un pakalpojumu) ražošanu, izplatīšanu, patēriņu, ārējo tirdzniecību valstu, ES un starptautiskajā līmenī;
  • veikt makroekonomisko analīzi, uzņēmumu komerciālās darbības rezultātu izpēti, tirgus izpēti.
Lietošanas joma

Statistikas datu savākšana un apkopošana par precēm atbilstoši saimniecības nozarēm.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek plānota 2021. gadā NACE pārskatīšanas projekta ietvaros.

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 6 zīmes
Līmeņu skaits
6
Līmeņu apraksts

1. līmenis –    21 iedaļa
2. līmenis –    88 nodaļas
3. līmenis –  262 grupas
4. līmenis –  576 klases
5. līmenis – 1357 kategorijas
6. līmenis – 3218 apakškategorijas

Kontaktinformācija


Nadežda Orlova
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente
67366962
Nadezda.Orlova@csb.gov.lv