Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas institūciju veidu klasifikācija

Classification of the Purposes of Non – Profit Institutions Serving Households

Klasificēšanas objekts

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas.

Ieviešanas mērķis

Mājsaimniecību apkalpojošo bezpeļņas organizāciju noteikto darījumu izdevumu klasificēšana

Lietošanas joma
  • statistikas apkopošana nacionālo kontu sistēmas NKS2008 ietvaros;
  • starptautisko salīdzinājumu programmas prasību nodrošināšana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek plānota saistībā ar ANO COICOP 2018 ieviešanu.

Izstrādātājs
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komisija
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 4 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  9 nodaļas
2. līmenis – 26 grupas
3. līmenis – 30 klases

Kontaktinformācija


Inese Medne
Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta direktora vietniece
67366799
Inese.Medne@csb.gov.lv