Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klasificēšanas objekts

Valsts un pašvaldību budžetu izdevumi.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt budžeta līdzekļu izlietojuma uzskaiti un kontroli, iespēju analizēt budžeta līdzekļu izlietojumu un sniegt sabiedrībai pārskatāmu informāciju par budžeta izdevumiem.

Lietošanas joma

Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošana, uzskaite (atbilstoši naudas plūsmas un uzkrājuma principam) un pārskatu sagatavošana.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Finanšu ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 4 zīmes
Līmeņu skaits
4
Kontaktinformācija

Inga Liepiņa
Finanšu ministrijas
Budžeta politikas attīstības departamenta
Budžeta metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte
67095455
Inga.Liepina@fm.gov.lv, metodologija@fm.gov.lv