Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Personas no 15 gadu vecuma