Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

Pielikums

2020. gada 21. septembra

rīkojumam Nr. 1703-39/2020/73

CSP ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

 

Nr.p.k.

Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums

Pamatojums, saskaņā ar kuru informācija ir atzīstama par ierobežotas pieejamības informāciju

Ierobežotas pieejamības informācijas statusa ilgums un citas piezīmes

1.

Informācija, kas iegūta tieši no respondenta vai no administratīvajiem datu avotiem par respondentu.

 

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 223/2009 ( 2009. gada 11. marts), par Eiropas statistiku (turpmāk-Regula Nr.223/2009) 2.panta e) apakšpunkts; Statistikas likuma 17.pants.

Visu laiku

2.

Tautas skaitīšanās iegūtā informācija

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts;

Regulas Nr.223/2009 2.panta e) apakšpunkts; Statistikas likuma 17.pants.

Visu laiku

3.

Mājsaimniecību un fizisko personu izlases saraksti u.c. informācija, kas satur personas datus

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts; Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa; Vispārīgā datu aizsardzības regula

Visu laiku

4.

Aizpildītās mājsaimniecību un personu aptaujas anketas, neanonimizēti datu faili

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts;

Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa;  Vispārīgā datu aizsardzības regula  

Visu laiku

5.

Informācijas apmaiņa ar Eiropas Savienības Statistikas biroju (Eurostat), ANO, OECD un citām starptautiskajām organizācijām, kas satur konfidenciālus statistikas datus

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts;

Regulas Nr.223/2009 2.panta e) apakšpunkts; Statistikas likuma 17.pants.

Visu laiku

6.

CSP iekšējo un ārējo auditu ziņojumi, atskaites un ieteikumu ieviešanas plāni.

Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa

Visu laiku,

Pieejama vienīgi ar CSP vadības rakstisku atļauju.

7.

CSP grāmatvedībā esošā informācija un dati, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav iekļauta iestādes pārskatos.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts; Likuma “Par grāmatvedību” 4. pants;  Vispārīgā datu aizsardzības regula  

Visu laiku,

Pieejama vienīgi revīzijām, nodokļu administrācijai nodokļu aprēķināšanas pareizības pārbaudei, kā arī citām valsts institūcijām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos

8.

Personāla informācija - darba līgumi; darba grāmatiņas; CSP darbinieku/ierēdņu personas lietas; ziņas par pretendentu CSP izsludinātajos ierēdņu un darbinieku konkursos; uzņēmuma līgumi; pilnvarojuma līgumi un cita informācija par fiziskas personas privāto dzīvi

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1.,4. un 5. punkts un 8. pants; Vispārīgā datu aizsardzības regula; Darba likuma (DL) 38. pants

Visu laiku,

CSP pienākums likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām; Ziņas par pretendentu un darbā pieņemšanas dokumentus drīkst darīt zināmus trešajām personām tikai ar pretendenta piekrišanu (DL 38. pants)

9.

Personāla rīkojumi

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts un 8. pants; Vispārīgā datu aizsardzības regula

Visu laiku, izņemot likumā noteiktajām valsts un pašvaldību amatpersonām

10.

Obligāto veselības pārbaužu kartes; Nelaimes gadījumu darbā akti, izmeklēšanas materiāli

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts un 8. pants ;

Visu laiku, izņemot likumā noteiktajām valsts un pašvaldību amatpersonām

11.

Disciplinārlietas

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5. punkts

Visu laiku

12.

CSP videonovērošanas sistēmas iegūtie materiāli.

Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa; Vispārīgā datu aizsardzības regula .

Visu laiku, izņemot likumā noteiktajām valsts un pašvaldību amatpersonām

13.

Sarakste ar fiziskajām un juridiskajām personām par fizisko personu privāto dzīvi, vai kas satur fizisko un juridisko personu CSP sniegtos konfidenciālos statistikas datus

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts un 8. pants;  Vispārīgā datu aizsardzības regula

Visu laiku

14.

Informācija par fiziskajām un juridiskajām personām, kas ir griezušās CSP ar mutvārdu un rakstveida iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem. Pēc iesniedzēja norādījuma iesniegumā norādītie fakti.

Informācijas atklātības likuma 11. panta sestā daļa; Iesniegumu likuma 9.pants

Visu laiku

15.

CSP Iepirkumu dokumentācija- informācija, kuru CSP kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti, izņemot tā pretendenta piedāvājums, ar kuru noslēgts iepirkuma līgums

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punts; Publisko iepirkumu likuma 14.pants

 Visu laiku, izņemot Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 3.punktā noteiktajā gadījumā

16.

Administratīvā procesa lietas, kas attiecas uz fizisku personu

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1.un 2. punkts;  Vispārīgā datu aizsardzības regula; Administratīvā procesa likuma 54. pants

Visu laiku, izņemot Administratīvā procesa likuma 29.panta otrā daļā un 54.pantā noteiktajos gadījumos

17.

Administratīvā procesa lietas, kas attiecas uz juridisku personu

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts.

 

Līdz brīdim, kad CSP pieņem lēmumu administratīvā procesa ietvaros, ja informācija nesatur komercnoslēpumu

18.

CSP Kvalitātes vadības sistēmas ietvaros izstrādātie dokumenti un apraksti

Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmā, trešā un ceturtā daļa

Visu laiku.

19.

CSP informācijas drošības pārvaldības ietvaros pieņemtie un informācijas sistēmas drošību reglamentējošie un aprakstošie iekšējie dokumenti.

Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmā, trešā un ceturtā daļa.

Visu laiku.

20.

Informācijas drošības un datu aizsardzības apmācību materiāli.

Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmā, trešā un ceturtā daļa.

Visu laiku,

Pieejami trešajām personām, ja tās darba uzdevumu ietvaros piedalās CSP rīkotās apmācībās vai semināros, vai arī šādu materiālu nodošana ir saskaņota ar CSP vadību.

21.

Informācijas sistēmas infrastruktūru aprakstošie dokumenti, darba instrukcijas un līdzīga rakstura rakstīta un/vai nerakstīta informācija.

Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmā, trešā un ceturtā daļa.

Visu laiku,

Daļēji pieejami trešajām personām, ja tās atbilstoši noslēgtam līgumam veic ar informācijas sistēmas infrastruktūras uzturēšanu (servisu) saistītus pienākumus.

22.

Ar Eiropas Savienības statistikas biroju (Eurostat) noslēgto grantu līgumu, Phare un pārejas līdzekļu administratīvās spējas stiprināšanas programmu tehniskā un finanšu dokumentācija

Informācijas atklātības likuma 5.panta trešā daļa.

Visu laiku,

Pieejams trešajām personām pēc atļaujas saņemšanas no Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) publicēt informāciju

23.

Risku vadības un citu iekšējo novērtējumu un vadības pārskatu dokumenti.

Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa

Visu laiku

24.

Informācija dienesta vajadzībām.

Informācijas atklātības likuma 8.1 pants

Visu laiku.

 

Ieteikt