Misija un mērķi

CSP ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā1, un ir galvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore valstī. CSP ir atbildīga par valsts statistikas darba organizāciju Latvijā un par datu pareizību, kurus ieguvusi, apkopojot no respondentiem saņemto informāciju.

CSP misija

Nodrošināt statistiskās informācijas lietotājus ar neatkarīgu augstas kvalitātes oficiālo statistiku lēmumu pieņemšanai, pētniecībai un diskusijām.

CSP stratēģija publicēta sadaļā Dokumenti / Normatīvie akti.

CSP mērķi un uzdevumi

Virsmērķa sasniegšanai Centrālā statistikas pārvalde ir izvirzījusi šādus mērķus un uzdevumus:

  • Nodrošināt statistisko procesu atklātību un paaugstināt sabiedrības sapratnes līmeni par statistiskajiem datiem, to iegūšanas principiem un izmantošanas iespējām.
  • Uzlabot nepieciešamo statistisko datu iegūšanas un izmantošanas iespējas visām informācijas lietotāju grupām: valsts pārvaldei, uzņēmējiem, akadēmiskajam un pētniecības personālam, kā arī citiem interesentiem.
  • Pilnveidot statistisko datu iegūšanas procesu ar mērķi paaugstināt saņemtās informācijas kvalitāti un samazināt respondentu noslodzi.
  • Ieviest vispārējo kvalitātes vadības sistēmu: identificēt statistiskos un organizatoriskos procesus un izstrādāt to aprakstus atbilstoši kvalitātes vadības sistēmas prasībām.
  • Paaugstināt konkurētspēju darba tirgū, nodrošinot darbinieku motivācijas pieaugumu, uzlabojot personāla vispārējo kompetences un kvalifikācijas līmeni.
  • Stiprināt Centrālās statistikas pārvaldes neatkarību statistisko procesu organizēšanā, veikšanā un datu izplatīšanā, kā arī paaugstināt CSP kā oficiālās statistikas veidotājas tēlu Latvijā.
  • Kļūt par aktīvu dalībnieku Eiropas statistikas sistēmā, nodrošinot Eiropas Savienības prasību izpildi, kā arī aktīvi aizstāvot Latvijas nacionālās intereses, ņemot vērā respondentu noslodzi, iekšzemes datu lietotāju vajadzības un Latvijas kā mazas valsts īpatnības datu izplatīšanas procesā.

Lai nodrošinātu augstākas kvalitātes statistikas sagatavošanu, CSP savā darbībā tiecas ievērot Eiropas Statistikas prakses kodeksu un pakāpeniski ieviest kvalitātes vadības sistēmas elementus. Vairāk informācijas par kvalitāti statistikā atradīsiet sadaļā Dokumenti / Kvalitāte.

Ar CSP darbības pilnvarojumu (normatīvajiem aktiem) varat iepazīties sadaļā Dokumenti.

 

1 Pārvalde atrodas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā.

Šī pakļautības forma neietekmē Pārvaldes funkcionālo neatkarību, jo, saskaņā ar zemāk sniegto definīciju, kas izriet no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta, Ekonomikas ministrija nevar dot tiešus rīkojumus Pārvaldei attiecībā uz statistikas nodrošināšanas profesionālajiem jautājumiem.

Pārraudzība nozīmē augstākas iestādes vai amatpersonas tiesības pārbaudīt zemākas iestādes vai amatpersonas lēmuma tiesiskumu un atcelt prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu pieņemt lēmumu.

Ieteikt