Starptautiskā sadarbība

Eiropas statistikas sistēma 

Eiropas Statistikas sistēma (ESS) ir partnerība starp Eiropas Savienības statistikas iestādēm. ESS sevī ietver galveno koordinējošo ES statistikas iestādi - Eiropas Komisiju (Eiropas Savienības statistikas biroju Eurostat), dalībvalstu statistikas iestādes, kā arī citas valstu iestādes, kas atbildīgas par Eiropas statistikas  izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu. CSP ir aktīva ESS dalībniece un pārstāv Latvijas intereses Eurostat darba grupās un komitejās, kā arī Padomes statistikas darba grupas sanāksmēs.

Tiesiskais regulējums Eiropas statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku. Galvenās Eiropas statistikas sagatavošanas jomas un mērķus daudzgadu finanšu shēmas laikposmam nosaka Eiropas statistikas programmā. Šobrīd ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 99/2013  (2013. gada 15. janvāris) ir noteikta Eiropas statistikas programma 2013. –2017. gadam. Piecu gadu programmas mērķi detalizēti tiek izklāstīti Eiropas statistikas gada programmā katram kalendārajam gadam. 

Uzziniet vairāk par ESS partneriem - saites uz citu valstu statistikas iestādēm, ESS jaunumiem ESS tīmekļvietnē.

Eiropas Statistikas sistēmas komiteja 2014. gada maijā apstiprināja Eiropas Statistikas sistēmas Vīziju 2020 – ietvaru ESS attīstībai līdz 2020. gadam. ESS Vīzijas ieviešanas projektu (VIP) mērķis ir dažādu statistikas jomu kopējas, uz vienotiem standartiem bāzētas, infrastruktūras izveide ESS ietvaros. 

Izmantojot Granta projektu finansējumu, CSP ir iesaistīta šādos ESS.VIP projektos:

SIMSTAT: mikrodatu apmaiņas testēšana kā jauna pieeja ES tirdzniecības statistikas vākšanai 
REDESIGN: Intrastat modernizēšana
ESBRs: statistikas biznesa reģistru tīkls Eiropā 
VALIDATION: kopīgi datu validācijas standarti un likumi 
ADMIN: administratīvo datu izmantošanas statistikas vajadzībām veicināšana
DIGICOM: komunikācijas un datu izplatīšanas rīku optimizēšana


Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

CSP piedalās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) darba grupu un komiteju darbā, daloties pieredzē un labākajās praksēs ar OECD dalībvalstu ekspertiem jaunu, inovatīvu statistisko metožu izstrādē un pielietošanā. CSP sniedz datus pēc iespējas pilnīgā apjomā un detalizācijā OECD pētījumu un publikāciju vajadzībām.


Apvienoto Nāciju Organizācija

CSP turpina darbu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Statistikas komisijā, kurā tā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2019. gada beigām rotācijas kārtībā ir ievēlēta biedra statusā, kā vienu no svarīgākajiem pienākumiem uzskatot CSP koordinējošās lomas stiprināšanu nacionālā mērogā darbā ar indikatoru ietvaru Ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanai

Piedaloties ANO reģionālās struktūrvienības – ANO Eiropas Ekonomiskās komitejas – darbā un tās paspārnē organizētās Eiropas statistiķu konferences aktivitātēs, CSP eksperti ir iesaistīti risinājumu meklēšanā, atbildot uz statistiķu kopienas izaicinājumiem starptautiskā mērogā.
 

Ieteikt