Statistikas padome

Statistikas padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas attīstību, sniegt statistikas iestādēm rekomendācijas par oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmu, veicināt sadarbību starp statistikas iestādēm, respondentiem un oficiālās statistikas lietotājiem, kā arī sniegt viedokli par oficiālās statistikas programmas projektu.

Statistikas padome darbojas saskaņā ar nolikumu. Statistikas padomes nolikumu un sastāvu apstiprina ekonomikas ministrs. Statistikas padomes locekļu pilnvaru termiņš ir četri gadi. Statistikas padomes locekli darbam padomē var apstiprināt atkārtoti.

Statistikas padomes sekretariāta funkcijas nodrošina Centrālā statistikas pārvalde: Lāčplēša iela 1, Rīga. Tālr. 67366642, e-pasts: padome@csb.gov.lv.

Nākamā Statistikas padomes sanāksme norisināsies 20.12.2018. plkst. 14:00.
 


Darba kārtība:

1.    Vispārīgo kvalitātes prasību ievērošana Latvijas statistikas iestādēs, kas ražo Eiropas oficiālo statistiku
2.    Latvijas iedzīvotāju pastāvīgās deklarētās dzīvesvietas noteikšanas metode
3.    Latvijas iedzīvotāju mobilitāte 2017. gadā
4.    Citi jautājumi

Protokoli un prezentācijas (arhīvs)

Statistikas padomes sastāvs

Saskaņā ar ekonomikas ministra 2016. gada 25. janvāra rīkojumu Nr. 11 un šajā rīkojumā veiktajiem grozījumiem ir noteikts šāds statistikas padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs
Aija Žīgure, Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece
Padomes locekļi
Agris Caune, Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes vadītājs
Inese Olafsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas Tautsaimniecības eksperte
Juris Krūmiņš, Augstākās izglītības padomes pārstāvis, Latvijas Universitātes profesors
Zigmārs Ķikāns, Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors
Lauris Linabergs, Datu valsts inspekcijas Otrās uzraudzības daļas vecākais eksperts
Aino Salmiņš, Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks
Jānis Salmiņš, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktors
Solveiga Siliņa, Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte
Biruta Sloka, Latvijas Statistiķu asociācijas prezidente, Latvijas Universitātes profesore
Silvija Nora Kalniņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktores vietniece
Vladislavs Vesperis, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs
Līva Šteinberga, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas eksperte

Publiskie pārskati

2017. gada darbības pārskats

2016. gada darbības pārskats

Ieteikt