Kvalitātes dokumenti statistikas iestādēm

Doties uz
Eiropas un starptautiskie kvalitātes dokumenti
Latvijas OSS kvalitātes dokumenti
CSP kvalitātes dokumenti

 

Eiropas un starptautiskie kvalitātes dokumenti

Eiropas Statistikas sistēmas kvalitātes deklarācija īsi pauž Eiropas statistikas sistēmas kvalitātes saistības.

Lejupielādēt (PDF)  

Eiropas Statistikas prakses kodekss ir Eiropas Statistikas sistēmas vienotā kvalitātes ietvara pamatdokuments un pašregulējošs instruments. Tā mērķis ir nodrošināt sabiedrības uzticību Eiropas statistikai un tas nosaka 16 vispārīgus principus un tiem atbilstošus rādītājus kā izstrādāt, sagatavot un izplatīt statistiku. Šie principi attiecas uz  statistikas iestāžu institucionālo vidi, statistikas nodrošināšanas procesiem un statistikas rezultātiem.

Lejupielādēt (PDF) 


Apvienoto Nāciju Organizācijas Oficiālās statistikas pamatprincipi ir Globālās (pasaules) statistikas sistēmas pīlārs. Desmit vispārīgi principi regulē oficiālo statistiku un ir piemērojami nacionālajām statistikas sistēmām un iestādēm to ikdienas darbā.

Lejupielādēt (PDF) 


OECD Rekomendācija par labo praksi statistikā apkopo dažādos dokumentos eksistējošās vispārīgās statistikas kvalitātes prasības, lai palīdzētu OECD dalībvalstīm globālā mērogā to sagatavoto statistiku prezentēt kā OECD prasībām atbilstošu. Divpadsmit rekomendācijas kopumā atbilst Apvienoto nāciju organizācijas (ANO) statistikas pamatprincipiem un Eiropas Statistikas prakses kodeksā noteiktajam.

Lejupielādēt (PDF)

 

Latvijas oficiālās statistikas sistēmas kvalitātes dokumenti

Latvijas oficiālās statistikas sistēmu (turpmāk – OSS) veido valsts institūcijas, kas nodrošina oficiālo statistiku (turpmāk – statistikas iestādes) un Statistikas padome. OSS vadošā iestāde ir CSP, kas koordinē oficiālās statistikas nodrošināšanas darbības un palīdz statistikas iestādēm, sniedzot  metodiskos norādījumus un izdodot rīkojumus, kas nepieciešami kvalitatīvas oficiālās statistikas nodrošināšanai.

Lai panāktu, ka OSS tiek ievēroti vienoti principi un prasības, CSP ir izstrādājusi OSS Kvalitātes politiku un ir noteikusi vispārīgās kvalitātes prasības statistikas iestādēm, kas ir balstītas uz Eiropas Statistikas prakses kodeksu.

OSS Kvalitātes politika (PDF)

Vispārīgās kvalitātes prasības statistikas iestādēm (PDF)

OSS Kvalitātes politikas ieviešanai CSP ir izstrādājusi Saprašanās memorandu, kuram pievienojoties statistikas iestādes apliecina apņemšanos savā iestādē ieviest un veicināt kvalitātes prasību ievērošanu statistikas jomā. 

Saprašanās Memorands par sadarbību OSS kvalitātes politikas ieviešanā (PDF)

Eiropas Statistikas prakses kodeksa piemērošanas rokasgrāmata ir izstrādāta, lai veicinātu vienotu izpratni par Prakses kodeksa prasībām. Rokasgrāmatā, atbilstoši Latvijas situācijai, skaidroti Prakses kodeksa principi, rādītāji un statistikas termini, kā arī prasības ir papildinātas ar saistošām Latvijas normatīvo aktu prasībām, skaidrojošu informāciju un labās prakses piemēriem.

Lejupielādēt (PDF)

 

CSP kvalitātes dokumenti

Kvalitātes politika
CSP kvalitātes politiku veido CSP vīzija, misija, pamatvērtības un apņemšanās izpildīt prasības, ievērot labo praksi un nodrošināt nepārtrauktu darbības pilnveidošanu. Kvalitātes politika ir izstrādāta un tiek īstenota saskaņā ar CSP stratēģiju (3 gadu periodam) un darbības plānu.

Lejupielādēt (PDF)

Kvalitātes vadlīnijas ir informatīvs dokuments, kas raksturo CSP un tās darbības galvenos aspektus: oficiālās statistikas sagatavošanas posmus, metodes un organizatoriskos principus, datu aizsardzības un izplatīšanas politiku. Šo vadlīniju mērķis ir sekmēt CSP darbības stratēģijas īstenošanu, iesaistot šajā procesā ikvienu CSP darbinieku, attīstīt komunikāciju ar sabiedrību un paplašināt ikviena interesenta – respondenta, datu lietotāja un visas sabiedrības – zināšanas par CSP darbību.

Lejupielādēt (PDF)

Komunikācijas stratēģija nosaka komunikācijas mērķus un principus, kas jāievēro, kā arī aktivitātes, kas veicamas, lai šos mērķus sasniegtu. Komunikācijas stratēģijā arī definētas svarīgākās lietotāju grupas un to pamatvajadzības.

Lejupielādēt (PDF)

Izplatīšanas politika nosaka statistiskas izplatīšanas vispārīgos principus, datu lietotājiem pieejamos CSP produktus un pakalpojumus, komunikāciju ar datu lietotājiem, sadarbību ar medijiem, individuālo datu pieejamību zinātniskiem un mācību mērķiem.

Lejupielādēt (PDF)

Revīzijas politikas mērķis ir noteikt, kā notiek sagatavoto un publiskoto statistikas datu pārskatīšana jeb revīzija.

Revīzija ir jebkura publiskoto statistikas datu pārskatīšana, neatkarīgi no tā, vai dati ir izplatīti elektroniski (publiski pieejamās datu bāzēs vai CSP preses izlaidumos) vai drukātā veidā (CSP publikācijās).

Šā dokumenta pirmajā nodaļā ir paskaidroti populārākie revīzijas politikas termini, otrajā nodaļā īsi raksturota CSP revīzijas politika, bet trešajā nodaļā sniegts CSP sagatavoto statistikas datu revīzijas cikls.

Lejupielādēt (PDF)

Ieteikt