Statistikas iestāžu atbilstība vispārīgajām kvalitātes prasībām

Ar mērķi nodrošināt Latvijas, Eiropas un starptautiskās politikas veidotājus un sabiedrību ar kvalitatīvu oficiālo statistiku un panākt, ka Latvijas oficiālās statistikas sistēmā (turpmāk – OSS) tiek piemēroti un ievēroti vienoti principi un prasības,  CSP kā OSS vadošā iestāde ir noteikusi vienotas vispārīgās kvalitātes prasības Latvijas statistikas iestādēm, attiecinot Eiropas Statistikas prakses kodeksu (turpmāk – Prakses kodekss) (lejupielādēt PDF). Vispārīgās kvalitātes prasības skaidrotas Prakses kodeksa piemērošanas rokasgrāmatā (lejupielādēt PDF).

Lai noteiktu Latvijas statistikas iestāžu atbilstību vispārīgajām kvalitātes prasībām, tiek veikti statistikas iestāžu novērtējumi.

Pēc Eiropas Savienības Statistikas biroja Eurostat iniciatīvas laika posmā no 2014. gada 29. septembra līdz 3. oktobrim neatkarīgu ekspertu komanda Latvijā veica izvērtējumu jeb detalizēto ekspertīzi par CSP atbilstību visiem Prakses kodeksa principiem. Detalizētās ekspertīzes rezultātā tika sagatavoti divi ziņojumi:

Ziņojums  par CSP atbilstību Prakses kodeksa principiem (PDF, angļu valodā)

Ziņojums par integrāciju Eiropas Statistikas sistēmā (PDF, angļu valodā)

Latvijā eksperti nekonstatēja neatbilstības Prakses kodeksa prasībām, taču ierosināja 16 rekomendācijas (lejupielādēt PDF, angļu valodā) CSP darbības pilnveidošanai. To ieviešanai CSP noteica uzlabojumu darbības ar gala termiņu 2019. gadā. Līdz 2017. gada beigām CSP ir izpildījusi 9 rekomendācijas (lejupielādēt PDF).

Kā OSS vadošā iestāde CSP ir apzinājusi, kā Prakses kodeksa prasības tiek ievērotas Latvijas statistikas iestādēs, kas nodrošina Eiropas statistiku (→ ONAs), un apkopojusi rezultātus par 2018. gadu (lejupielādēt PDF).

Novērtējuma rezultāti liecina, ka kopā pa visām iestādēm 84 % prasības ir ieviestas pilnā apjomā, 12 % daļēji un 4 % nav ieviestas.

CSP mērķis ir, sniedzot metodoloģisko atbalstu, ar uzlabojumu darbību palīdzību paaugstināt statistikas iestādēs ieviesto Prakses kodeksa prasību apjomu par 5 % gadā. 

Pārējo statistikas iestāžu novērtējuma rezultāti būs pieejami 2019. gada pirmajā pusgadā.

Ieteikt