Preses relīze

Par mērķsadarbības projektu “CSP administratīvo spēju stiprināšana”

Informācija par ES nacionālās programmas 2005
„Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai”
Nr. 2005/017-495-04-02

“CENTRĀLĀS STATISTIKAS PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀS SPĒJAS“
Mērķsadarbības projektu nr. LV/2005-IB/FI/01

  • Finansējuma saņēmējs – LR Centrālā statistikas pārvalde, juridiskā adrese – Lāčplēša 1, Rīga, LV-1301;

  • Finansējuma apjoms eiro:

o Kopā – 320242,26 (225067,54 LVL)

o ES struktūrfonda līdzfinansējums – 290642,26 (204264,54 LVL)

o Nacionālais līdzfinansējums – 29600,00 (20803,00 LVL)

  • Projekta ilgums - no 16.05.2006. līdz 15.08.2007.

  • Projekta mērķis - Centrālās statistikas pārvaldes administratīvo spēju uzlabošana, ieviešot Visaptverošās kvalitātes vadības sistēmas pamatus.

  • Projekta aktivitātes:

o Detalizēts patreizējās situācijas novērtējums kvalitātes vadības un dokumentācijas jomā CSP;

o Darba seminārs CSP personālam par kvalitātes ziņojumiem un kvalitātes rādītājiem statistikā;

o CSP personāla pieredzes apmaiņas vizīte Vācijas statistikas iestādē par kvalitātes jautājumiem;

o Darba seminārs CSP personālam par lietotāju apmierinātības aptaujām;

o Seminārs CSP personālam par vispārēju pieeju kvalitātei statistikā;

o Rekomendāciju sistemātiskas metodes izveidošanai, lai identificētu, pārņemtu, uzturētu un attīstītu labāko praksi, izstrāde;

o CSP pārstāvju vizīte Vācijas statistikas iestādē, lai piedalītos Eiropas Savienības darba grupā, kas izskatīja Datu kvalitātes novērtēšanas metožu rokasgrāmatas uzmetumu;

o CSP ekspertu vizīte Vācijas statistikas iestādē par jautājumiem, kas saistīti ar lietotāju apmierinātības apsekojumu veikšanu dažādām mērķgrupām;

o Atbilstošu kvalitātes prasību formulēšana, lai uzlabotu CSP produktu un procesu kvalitāti;

o Seminārs CSP personālam par Itālijas statistikas iestādes Apsekojumu dokumentēšanas sistēmu (SIDI);

o CSP ekspertu vizīte Itālijas statistikas iestādē, lai apspriestu un uzlabotu CSP kvalitātes dokumentācijas sistēmas tehniskās specifikācijas uzmetumu;

o Projekta noslēguma seminārs.

  • Projekta rezultāti:

o Apmācībās piedalījās 163 CSP darbinieki; apmācības tika organizētas 2 semināru (apmācītas 63 personas) un 4 darba grupu (apmācītas 100 personas) ietvaros;

o Veiktas divas datu lietotāju aptaujas dažādām mērķgrupām:

- “Aptauja par statistiskās informācijas kvalitātes aspektiem”

- “Datu lietotāju apmierinātība ar CSP produktu un pakalpojumu kvalitāti”

o Izstrādāta CSP Kvalitātes ziņojumu struktūra;

o Sagatavotas un publicētas CSP Kvalitātes vadlīnijas;

o Noteikti stratēģiskie mērķi kvalitātes jomā;

o Sagatavots tehniskās specifikācijas uzmetums Visaptverošās kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas datubāzei;

o Iegūta ES dalībvalstu pieredze ar kvalitāti statistikā saistītos jautājumos.

CSP mājas lapā www.csb.gov.lv ir pieejamas CSP Kvalitātes vadlīnijas, kā arī abu datu lietotāju aptauju rezultāti.

Sagatavojusi Statistikas metodoloģijas un organizācijas daļa
Tālr. 67366629
Jolanta Supe

Publicēšanas datums
Ieteikt