Preses relīze

Par uzņēmējdarbības strukturālās statistikas pamatrādītājiem 2010.gadā

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi visu tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu, ieskaitot pašnodarbinātās fiziskās personas, 2010.gada uzņēmējdarbības strukturālās statistikas datus pēc to pamatdarbības, kas aptver rūpniecību1, būvniecību, tirdzniecību un pakalpojumus2.

Šajā preses ziņojumā ir apskatīti galvenie uzņēmējdarbības strukturālās statistikas pamatrādītāji, kas aptver pievienoto vērtību, bruto darbības rezultātu, preču un pakalpojumu iegādi, personāla izmaksas un bruto kapitālieguldījumus materiālās lietās.

Uzņēmumu saražotā pievienotā vērtība apsekotajos darbības veidos, rēķinot faktiskajās cenās, 2010.gadā bija 5532 milj. latu, no tā lielākā daļa – 2256 milj. latu jeb 40,8% pakalpojumu nozarēs. Rūpniecībā un tirdzniecībā šie rādītāji bija attiecīgi 1659 milj. latu (30,0%) un 1269 milj. latu (22,9%). Savukārt būvniecībā uzņēmumu saražotā pievienotā vērtība veidoja 348 milj. latu jeb 6,3% no kopējā apjoma.

2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, uzņēmumu pievienotā vērtība palielinājās par 5,2%, tai skaitā rūpniecībā - par 17,5%, tirdzniecībā - par 15,1%. Savukārt samazinājums vērojams būvniecībā - par 19,3% un pakalpojumos - par 2,5%.

Pievienotā vērtība pa darbības veidiem 2009. un 2010. gadā (milj.Ls)

2010.gadā pievienotās vērtības struktūrā vislielāko daļu veidoja bruto darbības rezultāts, kas ir uzņēmumam pieejamais saimnieciskās darbības atlikums pēc darbaspēka apmaksāšanas – 2907 milj. latu jeb 52,5% no kopējā pievienotās vērtības apjoma. Savukārt personāla izmaksas veidoja 2625 milj. latu jeb 47,5% no kopējās pievienotās vērtības.

Bruto darbības rezultāts 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, ir palielinājies par 22,1%, tai skaitā tirdzniecībā – par 64,9%, rūpniecībā – par 39,4% un pakalpojumos – par 2,6%. Savukārt būvniecībā šis rādītājs ir samazinājies par 16,4%.

Uzņēmumu izmaksu struktūra liecina, ka vislielāko daļu tajā veidoja preču un pakalpojumu iegādes izmaksas – 21942 milj. latu jeb 84,2% no visām izmaksām. Savukārt personāla izmaksas veidoja 10,1% (2625 milj. latu) un bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās 5,7% (1484 milj. latu).

Uzņēmumu izmaksu struktūra pa darbības veidiem (%)

2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu, kopējās uzņēmumu izmaksas (faktiskajās cenās) palielinājās par 7,4%. Preču un pakalpojumu iegādes izmaksas palielinājās par 12,5%, bet bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās samazinājās par 20,9% un personāla izmaksas - par 8,8%.

Uzņēmumu izmaksu pārmaiņas pa darbības veidiem 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu (%)

 

Kopā nozarēs

Rūpniecība

Būvniecība

Tirdzniecība

Pakalpojumi

Izmaksas kopā

7.4

7.6

-22.1

16.8

2.3

Preču un pakalpojumu iegāde

12.5

12.9

-18.7

19.9

9.0

Personāla izmaksas

-8.8

-3.4

-20.8

-11.3

-7.8

Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās

-20.9

-15.1

-57.7

-29.8

-14.8

Plašāku informāciju par galvenajiem uzņēmējdarbības rādītājiem pa darbības veidiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļa
Elīna Markaine
tālr. 67366825

1ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība, elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
2 transports un uzglabāšana, izmitināšana un ēdināšana, informācijas un komunikācijas pakalpojumi, operācijas ar nekustamo īpašumu, profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi