Preses relīze

Par projekta “NAMEA gaisa emisiju konti” rezultātiem

2010.gadā Centrālajā statistikas pārvaldē notika darbs pie Eiropas Savienības Grantu projekta ”Namea gaisa emisiju konti”.  Minētais projekts ir pirmais šāda veida darbs Latvijā, kurš tika veikts, pamatojoties uz vienotu Eiropas Kopienu statistikas biroja (Eurostat) izstrādātu metodoloģiju. Projekta mērķis bija iegūt datus par dažādu vielu emisijām gaisā nozaru griezumā, izmantojot informāciju no Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos. Siltumnīcefekta gāzes ir dabiskas un antropogēnas izcelsmes atmosfēras sastāvdaļas, kas absorbē un reemitē infrasarkano starojumu. Tiešās siltumnīcefekta gāzes ir oglekļa dioksīds (CO2), metāns (CH4), vienvērtīgā slāpekļa oksīds (N2O), fluorogļūdeņraži (HFC), perfluorogļūdeņraži (PFC) un sēra heksafluorīds (SF6), bet pie netiešām pieskaita oglekļa monoksīdu (CO), slāpekļa oksīdus (NOx) un nemetāna gaistošos organiskos savienojumus (NMGOS).

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā rada dažādas vides problēmas kā paskābināšanās (SO2, NOx, NH3), eitrofikācija (NOx, NH3) un piezemes ozona veidošanās (NMGOS, NOx).

Lielāko daļu siltumnīcefekta gāzu veido CO2, tas galvenokārt rodas fosilā kurināmā (naftas produkti, ogles, dabasgāze u.c.) sadedzināšanas procesos.

2005.gadā oglekļa dioksīds emisijas nozaru griezumā sadalās samērā līdzīgi – 27% CO2 izmešu avots ir elektroenerģijas, gāzes, un karstā ūdens apgāde, 21% rodas no transporta un 20% no apstrādes rūpniecības. 2008. gadā CO2 emisiju īpatsvars no transporta nozares pieauga līdz 26%, savukārt elektroenerģijas un ūdens apgādes nozares īpatsvars samazinājās līdz 22% no kopējām oglekļa dioksīda emisijām.

Metāns galvenokārt rodas lauksaimniecībā no lopkopības sektora un atkritumu apsaimniekošanas, savukārt N2O no mēslojuma pielietošanas lauksamniecībā.

Galvenie CH4 un N2O emisiju avoti Latvijā ir lauksaimniecības, mežsaimniecības nozares un komunālo pakalpojumu nozare, kam seko mājsaimniecības.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas nozaru griezumā, 2005.-2008.gadā

 

CO2 (tūkst.tonnas)

CH4 (tonnas)

N2O (tonnas)

Nozares

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība (A)

389

420

452

409

36278

35864

37478

35972

4053

4176

4364

4305

Zvejniecība (B)

109

81

57

48

18

14

10

8

1

1

1

0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (C)

30

39

46

47

2

3

3

3

1

1

1

1

Apstrādes rūpniecība (D)

1479

1515

1600

1517

9268

6353

6141

8085

37

41

38

39

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde (E)

2283

2308

2184

2134

7829

5833

5904

6013

34

34

33

32

Būvniecība (F)

245

329

439

395

37

42

39

30

9

11

12

11

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (G)

374

451

566

564

246

294

663

191

15

17

25

17

Viesnīcas un restorāni (H)

22

29

52

36

7

13

26

10

0

1

1

1

Transports, glabāšana un sakari (I)

1771

2082

2450

2433

306

235

208

178

146

139

154

154

Finanšu starpniecība (J)

12

13

14

13

3

3

2

2

1

1

0

0

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi (K)

117

191

169

173

49

106

81

118

4

7

6

6

Valsts pārvalde un aizsardzība (L)

138

132

136

119

651

633

562

891

11

11

10

13

Izglītība (M)

42

38

44

42

192

176

157

240

3

3

3

4

Veselība un sociālā aprūpe (N)

72

70

74

58

161

200

169

188

13

42

16

17

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi (O)

85

99

127

113

29342

30093

30786

32641

223

223

221

219

Kopā pa nozarēm

7171

7796

8412

8101

84389

79863

82229

84571

4550

4707

4886

4820

Mājsaimniecības

1394

1448

1563

1466

10275

9889

9626

9509

189

182

175

165

PAVISAM

8565

9244

9975

9567

94664

89751

91855

94080

4739

4889

5061

4985

Tā kā mājsaimniecību emisijas ir cieši saistītas ar fosilā kurināmā izmantošanu transportam un apkurei, CO2 emisiju īpatsvars no mājsaimniecībām ir lielāks kā pārējo divu tiešo siltumnīcefekta gāzu īpatsvars. Mājsaimniecības ir galvenais emisiju avots CO2 emisijām no biomasas izmantošanas par kurināmo - 65 % 2005.gadā un 62% 2008.gadā, tas izskaidrojams ar faktu, ka mājsaimniecības izmanto ap 60% no biomasas energoresursiem Latvijā.

CO2, CH4 un N2O emisiju īpatsvars no mājsaimniecībām 2005.-2008.gados

SOx emisijas 2005.gadā uz vienu iedzīvotāju Latvijā bija 2.1 kg, kas ir desmit reižu mazākas kā kopējās Eiropas (ES-27) emisijas uz 1 iedzīvotāju (19.5 kg). CO2 emisijas uz vienu iedzīvotāju 2005.gadā bija 3.71 tonna, kas ir vairāk kā divas reizes mazāk salīdzinot ar kopējām ES-27 CO2 emisijām uz 1 iedzīvotāju (9 tonnas). Savukārt CH4 un N2O emisijas uz  vienu iedzīvotāju gan Latvijā, gan Eiropā bija praktiski vienādas.

Emisijas uz vienu iedzīvotāju 2005.gadā (kg, CO2 tonnas)

 

CO2

CH4

N2O

SOx

NH3

NOx

NMGOS

Latvijā

3.71

41.04

2.05

2.10

6.77

20.39

25.82

ES-27

9.00

41.14

2.62

19.47

8.19

27.72

23.30

 

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Andra Lazdiņa
Tālr. 67366747

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi