Press Release

Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2005.gada 4.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvalde ir apkopojusi nepārtrauktā darbaspēka apsekojuma rezultātus par 2005.gada 4.ceturksni. Nejaušās izlases rezultātā tika atlasītas nedaudz vairāk nekā 2500 mājsaimniecības, kurās aptaujāja 4,2 tūkst. cilvēku vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji

 Ekonomiski aktīvos iedzīvotājus jeb darbaspēku veido nodarbinātās personas un personas, kas aktīvi meklē darbu.

Apsekojuma dati liecina, ka vairāk nekā puse (62,7%) iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem bija ekonomiski aktīvi - vīriešu vidū šis rādītājs bija 68,2%, bet sieviešu – 57,8%. 2005.gada 4.ceturksnī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar 2004.gada attiecīgo periodu palielinājies par 0,1%.

 Nodarbinātie iedzīvotāji

 Par nodarbinātām tiek uzskatītas visas tās personas, kas pārskata nedēļā veica kādu darbu vismaz vienu stundu, kā arī personas, kuras pārskata periodā dažādu iemeslu dēļ (atvaļinājums, slimība, darbs maiņās, mācības, bērna kopšanas atvaļinājums līdz 3 mēnešiem) nestrādāja, kaut arī tām bija darbs.

Apsekojuma rezultāti liecina, ka kopumā valstī bija nodarbināti 1047,8 tūkst. cilvēku (57,8% no iedzīvotāju kopskaita vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Tikai 2,7% no tiem dažādu iepriekš minēto iemeslu dēļ nestrādāja. Savā lauku saimniecībā, ar mērķi saražot produkciju personiskajam patēriņam, bija nodarbināti 3 tūkst. cilvēku (0,3% no nodarbināto kopskaita). Salīdzinot ar iepriekšējā gada 4.ceturksni, 2005.gada 4.ceturksnī palielinājās gan nodarbināto iedzīvotāju skaits (2004.gada 4.ceturksnī tas bija 1018,6 tūkst. cilvēku), gan nodarbināto īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā (2004.gada 4.ceturksnī šis rādītājs bija 56,1%).

2005.gada 4.ceturksnī nodarbināto kopskaitā vīriešu bija nedaudz vairāk nekā sieviešu, attiecīgi 50,7% un 49,3%.

No visiem nodarbinātajiem katrs sestais (15,9%) strādāja tirdzniecībā; katrs septītais (14,5%) - apstrādes rūpniecībā; katrs devītais (11,2%) - lauksaimniecībā, medniecībā un mežsaimniecībā; katrs desmitais (9,6%) - transporta un sakaru nozarē; katrs vienpadsmitais (8,9%) - izglītības jomā; nedaudz mazāk (8,7%) - būvniecībā; katrs divpadsmitais (8,0%) - valsts pārvaldē un aizsardzībā, obligātajā sociālajā apdrošināšanā; katrs astoņpadsmitais (5,4%) - veselības un sociālas aprūpes sfērā; nedaudz mazāk (5,3%) strādāja sabiedrisko, sociālo un individuālo pakalpojumu jomā.

Latvijas likumdošanā noteikts, ka normālais nedēļas darba laiks ir 40 stundas. Apsekojuma dati liecina, ka 56,2% nodarbināto strādāja likumdošanā noteiktās 40 stundas nedēļā, sestā daļa (15,6%) strādāja mazāk par 40 stundām nedēļā (pārsvarā tās bija sievietes), bet ceturtā daļa (25,5%) - vairāk par oficiālo darba nedēļu (savukārt šajā grupā lielākā daļa bija vīrieši). Tas liecina, ka daudzi cenšas iegūt papildus ienākumus, strādājot ilgākas darba stundas pamatdarbā.

Pavisam valstī nepilnu darba laiku strādājošo (t.i., parasti strādā mazāk par 40 stundām nedēļā, izņemot tos, kuri paši uzskata sevi par pilnu darba laiku nodarbinātiem, neatkarīgi no nostrādāto stundu skaita) bija 85,9 tūkst. cilvēku. Nedaudz vairāk nekā ceturtdaļa (27,9%) no tiem bija spiesti strādāt īsākas darba stundas, jo nevarēja atrast darbu pilnai darba dienai; 22,4% darba dienas ilgumu ietekmēja dažādi personiski vai ģimenes apstākļi (vajadzēja pieskatīt bērnus, aprūpējamu pieaugušo u.c.); katrs sestais (16,4%) nodarbinātais nemaz negribēja strādāt darbu ar pilnu darba laiku; katrs astotais (12%) nodarbinātais papildus vēl mācījās, tādēļ nevarēja veikt darbu ar pilnu slodzi.

Patreizējos ekonomiskos apstākļos visai bieži vienā darba vietā nopelnītā samaksa nav pietiekama, tādēļ iedzīvotāji meklē iespēju papildināt savus ienākumus, strādājot vēl kādu darbu. Aptaujas rezultāti liecina, ka 2005.gada 4.ceturksnī 64,4 tūkst. cilvēku (6,2% no nodarbināto kopskaita) bija papilddarbs. Taču iespējams, ka to skaits bija lielāks, jo ne katrs aptaujātais vēlas atklāt savu papildienākumu avotu un sfēru, kurā darbojoties tie iegūti.

Iedzīvotājiem iztikas līdzekļi parasti veidojas no dažādiem ienākumu veidiem, tādēļ apsekojuma laikā respondenti bieži uzrādīja vairākus ienākumu avotus. Apkopotie rezultāti liecina, ka būtiskākie no tiem: nedaudz vairāk nekā pusei (54%) tā bija darba samaksa; nedaudz vairāk nekā ceturtdaļai (26,7%) iedzīvotāju atbalstu (gan naudā, gan citādi) sniedza radi, draugi vai ģimenes locekļi; nedaudz mazāk iedzīvotāju (25,8%) saņēma pensiju; septītā daļa (13,4%) saņēma kādu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātajiem pabalstiem (bezdarbnieku, maternitātes, slimības, apbedīšanas).

Katram desmitajam (10%) darba ņēmējam pamatdarba vietā saņemtās neto (pēcnodokļu) darba algas lielums bija līdz 73 latiem mēnesī; katram piektajam (19,3%) 73,01-100,00 lati; nedaudz vairāk (22,3%) algotu darbu strādājošo saņēma algu 100,01-150,00 latu robežās; katrs sestais (16,8%) 150,01-200,00 latu robežās; katrs astotais (12,5%) darba ņēmējs saņēma algu 200,01-300,00 latu robežās; katrs septiņpadsmitais (6%) darba ņēmējs saņēma algu 300,01-500,00 latu robežās; 2,3% darba ņēmēju saņēma algu 500,01-1000,00 latu robežās; savukārt, tikai neliels skaits (0,3%) bija tādu, kas saņēma algu virs 1000 latiem. Darba alga netika aprēķināta (sakarā ar bezalgas, grūtniecības, dzemdību atvaļinājumu vai arī darbs uzsākts nesen u.tml.) vai aprēķināta, bet netika izmaksāta 2,6% darba ņēmēju. Diemžēl daļa (7,9%) algotu darbu strādājošo atteicās izpaust darba samaksas lielumu.

 Darba meklētāji

 Par darba meklētājiem uzskatāmas personas vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pārskata periodā nekur nestrādāja un nebija pagaidu prombūtnē no darba (atvaļinājums, slimība, bērna kopšanas atvaļinājums līdz 3 mēnešiem u.c.), pēdējo četru nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu un darba atrašanas gadījumā bija gatavas tuvāko divu nedēļu laikā sākt strādāt. Turklāt, minētās personas varēja būt vai arī nebūt reģistrētas Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2005.gada 4.ceturksnī Latvijā bija 88,5 tūkst. darba meklētāju jeb 7,8% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātajiem un darba meklētājiem). Salīdzinot ar iepriekšējā gada 4.ceturksni, 2005.gada 4.ceturksnī samazinājies gan darba meklētāju skaits (2004.gada 4.ceturksnī tas bija 116,7 tūkst. cilvēku), gan darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā (2004.gada 4.ceturksnī šis rādītājs bija 10,3%). Darba meklētāju – vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī 2005.gada 4.ceturksnī bija augstāks nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 8,3 % un 7,3%. Nedaudz vairāk nekā divas piektdaļas (42,7%) bija ilgstošie darba meklētāji. Pilsētās darba meklētāju īpatsvars bija augstāks nekā laukos - attiecīgi 8,0% un 7,2%. Daļējs izskaidrojums zemākam īpatsvaram laukos varētu būt tas, ka par nodarbinātām tiek uzskatītas arī tās personas, kurām nozīmīgs iztikas avots ir darbs piemājas vai personīgajā saimniecībā tikai savam personiskajam patēriņam.

Divām trešdaļām (67,6%) darba meklētāju bija iepriekšējā darba pieredze. Jāatzīmē, ka apsekojumā saskaņā ar starptautisko metodoloģiju, ja darba meklētājs pārtraucis strādāt ilgāk nekā pirms astoņiem gadiem, tad viņa iepriekšējā nodarbinātība netiek uzskatīta par darba pieredzi.

Kā galvenais bezdarba iemesls tika minēta atbrīvošana no darba sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu (30,1%), pie tam, šo iemeslu kā galveno uzrādīja gan vīrieši (33,2%), gan sievietes (26,9%). Dažādu personisku vai ģimenes apstākļu dēļ no darba aizgāja 10,9% vīriešu un 27,9% sieviešu. Gandrīz ceturtdaļai (22,7%) vīriešu un katrai astotajai (12,4%) sievietei saskaņā ar līgumu darbs bija paredzēts uz noteiktu laiku.

Tā kā, meklējot darbu, parasti tiek izmantoti vairāki tā atrašanas veidi, aptaujāto atbildes liecina, ka 2005.gada 4.ceturksnī gandrīz trīs ceturtdaļas darba meklētāju iztaujāja radiniekus, draugus, arodbiedrības utt.; divas trešdaļas interesentu pētīja darba piedāvājumus presē vai internetā; gandrīz puse darba meklējumos devās tieši pie darba devējiem; katrs trešais kontaktējās ar Nodarbinātības valsts aģentūru; katrs ceturtais darba meklētājs izgāja testēšanu, interviju vai kārtoja eksāmenu; katrs septītais darba meklētājs ievietoja sludinājumus vai atbildēja uz darba piedāvājumiem internetā; nedaudz mazāk darba meklētāju ievietoja sludinājumus vai atbildēja uz darba piedāvājumiem presē.

 Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

 Bez nodarbinātajiem un darba meklētājiem ir daļa iedzīvotāju, kas netiek uzskatīti par darbaspēku, tātad ir ekonomiski neaktīvi - 2005.gada 4.ceturksnī tādu bija 676,9 tūkst. cilvēku, un, salīdzinot ar iepriekšējā gada 4.ceturksni (2004.gadā 4.ceturksnī rādītājs bija 679,8 tūkst.), to skaits ir samazinājies par 0,4%. 2005.gada 4.ceturksnī gandrīz divas piektdaļas (39,5%) no tiem veidoja pensionāri, gandrīz trešo daļu (30,2%) - skolnieki un studenti, kas mācījās dienas nodaļā un pārskata periodā nestrādāja, katrs desmitais (9,9%) sevi uzskatīja par mājsaimnieku/-ci, nedaudz mazāk (7,3%) bija ilgstoši slimojoši iedzīvotāji vai invalīdi.

Īpaša uzmanība šajā grupā jāpievērš personām, kas ir potenciālie darba meklētāji, bet kuri ir zaudējuši cerības atrast darbu vai arī nezina, kur un kā to meklēt. Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2005.gada 4.ceturksnī valstī tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības atrast darbu, bija 37,2 tūkst., kas ir 5,5 % no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita. To skaits, salīdzinot ar 2004.gada 4.ceturksni, ir palielinājies par 7 tūkst.

Sagatavojusi Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 7366886
Zaiga Priede

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release